Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målet er at det i avtaleperioden skal bli bedre framkommelighet, miljø og helse.

Personbiltrafikken skal ha 0-vekst, med utgangen av 2013 som referansetidspunkt.

Antall kollektivreiser samt gang- og sykkelreiser skal øke på bekostning av reiser med privatbil. Trafikkregistreringspunkter skal brukes for å følge opp målet om nullvekst i Personbiltrafikken

Det er til sammen bevilget 215 mill.kr fordelt med følgende årlige beløp:

2014:   60 mill.kr

2015:   50 mill.kr

2016:   50 mill.kr

2017:   55 mill.kr

Trafikkregistreringer kan tyde på at veksten i trafikken i nedre Glomma er i ferd med å flate ut.

De seneste årene har veksten (målt i årsdøgntrafikk) ligget mellom to og fire prosent. For 2014 viser målinger at veksten var på 1,1 prosent.

Det økte tilbudet på Glommaringen fortsetter de neste årene. I tillegg bygges for eksempel sykkelvegnettet ut og kommunene legger opp til en mer restriktiv parkeringspolitikk.