Nasjonal folkehelsekonferanse i Fredrikstad

Den 13 - 14. november 2003 arrangerte Helsedepartementet, Østfold fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund konferansen Folkehelse som regionalpolitisk tema og fylkeskommunalt utviklingsområde i Fredrikstad.

Bakgrunnen for konferansen var Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge.
En av strategiene i denne er å bygge opp en infrastruktur for
folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeidet favner nemlig langt bredere enn
det helsesektoren alene kan ta seg av. Arbeidet er både tverrfaglig og
nivåovergripende, hvilket betyr at stat, kommune, offentlig og
frivillig sektor må betraktes som partnere som skal dra i samme
retning. Konferansen satte søkelys på organisasjonsformer som egner seg
for et slikt samarbeid, og i særdeleshet ble partnerskapsmodeller
belyst.Konferansen rettet seg i hovedsak mot hvordan fylkeskommunene
skal ivareta dette arbeidet gjennom sitt ansvar for samfunnsutvikling
og fylkesplanlegging. Ikke minst ble politikernes ansvar for å sette
spørsmålene på dagsorden belyst.

Nedenfor finner du innleggene som ble holdt på konferansen, samt PowerPoint-presentasjoner og omtale.
? Invitasjon til konferansen
? Oppsummering av gruppearbeid
? Deltagernes egen evaluering av konferansen
? Bilder fra konferansen
? Deltakerliste

 

PROGRAM – Torsdag 13. november

10.00 Åpning, ved fylkesordfører Arne Øren

10.30 Ny giv for folkehelsearbeidet, ved helseminister Dagfinn
Høybråten
Helseministeren vil satse på pilotfylker
Les helseministerens tale

11.20 Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør i forhold
til folkehelsearbeidet,
ved tidl. fylkesordfører i Nord-Trøndelag,
Merethe Storødegård
– Vi fører stafettpinnen videre
Les Storødegårds tale her (pdf)

11.40 Kommunalt samarbeid med fylkeskommunen som
koordinator for folkehelsearbeidet,
ved ordfører i Spydeberg,
Stein Håland
Petter Solberg styrker folkehelsa i Spydeberg
Les Hålands tale her (doc)

13.00 Folkehelse som regionalpolitisk tema. – Partnerskap som
strategi,
ved professor Roar Amdam, Høgskulen i
Volda
Last ned PowerPointpresentasjonen her (NB! Ny versjon av
PowerPoint)

14.30 EKSEMPLER

A) Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør

? Oppland: Fritt Fram i Oppland, ved ass. fylkesrådmann Stein
E. Thorud
Les mer

? Akershus: Folkehelse – et felles ansvar, ved rådgiver
Thomas Tvedt
Les mer
Last ned PowerPoint-presentasjonen
(NB. Ny versjon!)

? Østfold: Programsatsning i partnerskap på tvers, ved
fylkesdirektør Odd Roald Andreassen
Last ned PowerPoint-presentasjonen (NB. Ny versjon!)

B) Fylkeskommunens rolle som pådriver og koordinator i
folkehelsearbeidet

? Nordland: Utviklingen av en helhetlig kommunal politikk for
fysisk aktivitet og naturopplevelse, ved Roar Blom, leder enhet
fysisk aktivitet og naturopplevelse
Les mer (pdf)

? Buskerud: Et liv i bevegelse – Buskerud i bevegelse, ved Runi
Børresen, prosjektleder
Les mer (pdf)

C) Regionale erfaringer med folkehelsearbeid

? Vest-Agder: Vest-Agder råd for folkehelse – 6 års erfaringer,
ved Kjetil Drangsholt, rådgiver Vest-Agder fylkeskommune
Les mer
Last ned PowerPoint-presentasjonen
(NB. Ny versjon!)

? Sogn og Fj.: Fra regional organisering til lokal handling,
ved Emma Bjørnsen, folkehelsekoordinator i Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Les mer
Last ned PowerPoint-presentasjonen
(NB. Ny versjon!)

? Nord-Trøn.: Erfaringer fra Italias samling ved Tor Lånkan,
rådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune
Les mer (doc)

D) Frivillighetens plass i folkehelsearbeidet

? Østfold: Bygdesentralen i Svinndal, ved leder av
Bygdesentralen, Jorunn Tinglum
Les mer (pdf)

17.30 Oppsummering av dagen, ved professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda


PROGRAM – Fredag 14. november

08.30 Sosial- og helsedirektoratets rolle i utviklingen av gode
lokale og regionale partnerskap
, ved divisjonsdirektør
Gunn-Elin Aa Bjørneboe
Last ned powerpointpresentasjonen her (NB! Ny versjon av
PowerP.)

09.00 Kafédialog over oppsatte temaer / regionale utviklings-
verksteder
, ved Arvid Wangberg, leder av
Folkehelseprogrammet i Østfold

11.30 Hva kan regionale politikere tilføre Folkehelsearbeidet? ved
fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen
Last ned powerpointpresentasjonen her (NB! Ny versjon av
PowerP.)