Østfolds kommuner kan få folkehelsestøtte

En rapport fra riksrevisjonen i 2015 avdekker store mangler i det kommunale folkehelsearbeidet.

Nå tilbyr Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa hjelp til Østfolds kommuner som kan bidra til å løse utfordringene som riksrevisjonen peker på. Alle kommuner som søker kan få økonomisk støtte til lokale kompetanseoppbyggende seminarer.

– Det riksrevisjonen har avdekket er at de fleste kommunene foreløpig ikke har etablert et systematisk folkehelsearbeid. De sier at arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert, og at det ikke er ikke godt nok forankret i sektorer utenfor helse. Det sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

Så mye som 41 prosent av kommunene i Norge har ifølge riksrevisjonen ikke etablert et systematisk samarbeid om folkehelse på tvers av sektorer. Torp påpeker imidlertid at Østfolds kommuner kommer godt ut av rapporten, sammenlignet med kommuner i andre fylker.

Folkehelseloven
Folkehelseloven som kom i 2012 er tuftet på prinsippet om «helse i alt vi gjør». Det handler om at helsetjenestene ikke alene har virkemidler til å drive forebyggende og helsefremmende arbeid. De verktøyene som kommunene har til å styrke folkehelse ligger også i en rekke andre kommunale tjenester, som for eksempel i kultur, oppvekst og teknisk.

– Dette er en krevende oppgave for kommunene, fordi mange av de som jobber utenfor helsesektoren ikke har sett på seg selv som folkehelsearbeidere. I tillegg mangler de samme yrkesgruppene ofte kunnskap om hva man kan gjøre i praksis for å styrke folks helse, sier Torp.

Sosiale ulikheter i helse
Hun understreker at noe av det viktigste som kommunene må bygge opp kunnskap om er sosiale ulikheter i helse. Grunnen til at det er så viktig å redusere sosiale ulikheter i helse, er at store forskjeller mellom folk forårsaker en rekke store samfunnsproblemer. Eksempler på dette er økt kriminalitet, dårligere skoleresultater, et mangfold av ulike sykdommer og redusert livskvalitet.

– Selv om folkehelsa i fylket er god, sammenlignet med regioner i andre land, så gjelder ikke det for alle. Den store befolkningsundersøkelsen i Østfold, viste for eksempel at cirka 3 av 4 østfoldinger rapporterte at deres helse var god eller svært god, forklarer Torp.

Men når sosialhjelpsmottagere, trygdede og arbeidsledige ble spurt om det samme, så var det bare 36 prosent som svarte bekreftende.

– Vi vil derimot støtte kompetanseoppbygging også på andre viktige områder i folkehelsearbeidet. Disse temaene er politikeropplæring, generelt folkehelsearbeid, samarbeid med frivilligheten, helsekonsekvensvurderinger av politiske saker og arbeid for å øke gjennomføringsgraden i videregående skoler, sier hun.

Kontaktperson:

  • Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa. Telefon: 913 90 014