Fakta om Østfoldhelsa

Bakgrunn: Gjennom Folkehelseprosjektet (1996 – 2000) samarbeidet kommunene Våler, Sarpsborg og Spydeberg og fylkeskommunen i Østfold for første gang omkring konkrete folkehelsespørsmål. Prosjektet hadde som mål å kartlegge og iverksette tiltak for å bedre helsetilstanden for innbyggerne. Prosjektet ble evaluert og ansett for å være såpass vellykket at det var et ønske om videreføring. På denne bakgrunn ble Folkehelseprogrammet startet opp. Programmet er organisert som et forpliktende partnerskap hvor deltagerne har underskrevet samarbeidsavtaler. I november 2007 endret Folkehelseprogrammet navn til Østfoldhelsa.

Deltagere: Østfold fylkeskommune, Sykehuset Østfold HF, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets, Nasjonalforeningen for folkehelsen, alle frivillighetssentralene og kommunene Våler, Sarpsborg, Marker, Halden, Spydeberg, Aremark, Fredrikstad, Rakkestad, Moss, Trøgstad, Rømskog, Hobøl, Eidsberg, Skiptvet, Askim, Råde og Rygge.

Østfoldhelsa har 3 strategier:
Levende Østfold:
Målet er å stimulere til aktive, bærekraftige og levende lokalsamfunn der helse, miljø og kultur ses i sammenheng. Det legges vekt på å mobilisere innbyggerne til å ta del i utviklingen av nærmiljøene sine.

Sunne Østfold:
Målet er å minske risikoen for livsstils- og inneklimasykdommer, belastningslidelser og psykososiale problemer i befolkningen. Dette skal gjøres gjennom å utvikle sunne vaner i befolkningen, reduksjon av helseskadelige forhold og ved å styrke den forebyggende innsatsen.

Trygge Østfold:
Målet er å vise at en aktiv skadeforebyggende innsats fører til nedgang i skader og ulykker og bedrer livskvaliteten for befolkningen. Verdens Helseorganisasjon sitt konsept «Trygge lokalsamfunn» er utgangspunktet for strategien.

Mål: Østfoldhelsa skal vise at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater, både for enkeltmennesket og for samfunnet. Det er lagt vekt på at det forebyggende og helsefremmende arbeidet primært må skje i kommunene, i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Tiltak: Det er iverksatt en rekke forebyggende og helsefremmende tiltak i kommunene og hos de regionale aktørene. Østfoldhelsa overvåker også befolkningens helsetilstand gjennom kontinuerlige helseundersøkelser.

Tidsramme: Programmet varer ut 2009/2011

Øvrige nasjonale samarbeidspartnere: Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, Norsk nettverk av trygge lokalsamfunn, Stiftelsen Østfoldforskning, Sosial og helsedirektoratet, Norsk nettverk av helsefremmende sykehus, en rekke frivillige organisasjoner, samt en rekke kommuner, fylkeskommuner og departementer.

Internasjonale samarbeidspartnere: Programmet samarbeider med EU-programmet INTERREG, Healthy Cities, Västra Götalandsregionen, Statens Institut for Folkesundhed i Danmark, Verdens Helseorganisasjon, Institutionen för Samhällsmedicin ved Universitetet i Lund, og AER (Assembly of European Regions).