10 spørsmål og svar om Helsekilden

Barn i grunnskolen er en av de viktigste målgruppene for Helsekilden.

1. Hva er Helsekilden?
 Helsekilden
er navnet på et Interreg IIIA-prosjekt.  Prosjektet startet 1.  januar
2003  og avsluttes  31.12. 2005. Prosjektets målsetting er å utvikle og
etablere et senter  som kan tilby en unik    helsepedagogikk. Elevene
skal lære  ved å  oppdage  og å  oppleve. Helsekilden skal gi barn,
ungdom og  voksne  kunnskap og opplevelser om  kropp, sjel og  miljø
som kan bidra til sunne  livsstilsvalg. Denne  opplevelsespedagogikken
er  ment å supplere den  tradisjonelle  helseopplæringen  som  finner
sted i  skolen i dag.  Helsekilden  skal  være et frivillig tilbud  til
grunnskolene i  Østfold. Ideen til Helsekilden er hentet fra The
Health Adventure i Nord Carolina i USA. Et tilsvarende helseeventyr er
bygget opp i Vara i Sverige. Her er dette blitt en
stor suksess, og ventelistene for å besøke senteret er lange. Tusenvis av  elever besøker senteret hvert år. Dette er første gang et slikt tilbud etableres  i Norge.

2. Hva er Interreg?
Interreg
er et program for grenseovergripende samarbeid i regi av EU. Hensikten
er økt sosial og økonomisk integrasjon i Europa. Interreg III-perioden
varer fra 2000?2006.

3. Hvilke resultater ønsker vi å oppnå med Helsekilden?
Hensikten
er å gi grunnskolene et tilbud om undervisning og opplæring i temaer
som angår kropp, helse, livsstil og miljø ? og som er en del av
læreplanen for grunnskolen. Slik skal elevene få et bedre kosthold og
øke sin fysiske aktivitet. Helsekilden skal også forebygge bruk av
tobakk og rusmidler. I tillegg skal senteret motvirke mobbing og gjøre
barna bevisste på verdivalg. Senteret tar også sikte på å undervise
lærere i helsepedagogikk, slik at de på egen hånd kan gjøre denne
undervisningen til en spennende opplevelse for elevene. Slik ønsker
Helsekilden å nå flere elever over tid med sitt budskap. Det er også
aktuelt å arrangere egne temadager for foreldrene i samarbeid med
lokale arbeidsutvalg for foreldre (FAU). Her kan foreldrerollen i
forhold til fysisk aktivitet, rusmisbruk og kosthold være eksempler på
aktuelle temaer.

4. Hva er målgruppen for Helsekilden?
Målgruppen
er samtlige grunnskoler i Østfold og i de 15 svenske kommunene.
Senteret vil også ta imot besøkende fra skoler utenfor Østfold, så sant
det har kapasitet. Det tas sikte på å holde undervisning for cirka 3000
elever i året.

5. Hvorfor er Helsekilden igangsatt?
Barn
og ungdom er den viktigste målgruppen i folkehelsearbeidet. Her legges
premissene for helsetilstanden til menneskene for resten av livet. En
sunn livsstil i de første leveårene er derfor avgjørende for den videre
helsetilstanden. Helsekilden fokuserer nettopp på å sikre barn og
ungdom en helsebringende livsstil.

6. Når kan Helsekilden ta imot de første elevene?
Undervisningen skal starte i mai 2004.

7. Hvem er ansvarlig for Helsekilden?
Prosjektet
drives av Folkehelseprogrammet i Østfold fylkeskommune. Likeverdige
samarbeidspartnere er 15 svenske kommuner i Västra Götaland.

8. Hvordan er Helsekilden finansiert?
Helsekilden
er et spleiselag med en totalramme på 4,1 millioner kroner.
Folkehelseprogrammet i Østfold fylkeskommune bidrar med to tredjedeler
av denne summen. INTERREG støtter prosjektet med den siste tredjedelen.
For den svenske delen av prosjektet finnes det en egen
finansieringsplan. Etter prosjektperioden skal Helsekilden være
selvfinansiert.

9. Hvor skal Helsekilden bygges opp?
Helsekilden er lagt til Sarpsborg siden byen ligger sentralt i Østfold med relativ kort reisevei fra/til skolene.

10. Hvor lenge skal tilbudet eksistere?
Prosjektperioden
skal benyttes til å bygge opp Helsekilden og prøve ut de pedagogiske
prinsippene som er spesielt for en slik opplæring. Deretter er
Helsekilden ment å være et permanent tilbud til grunnskolene i Østfold.