Kronikken

Utdanning og helseulikheter

Det er bred politisk enighet om at formell utdanning og kompetanse er avgjørende for økonomisk vekst og sosial inkludering på samfunnsnivå. På individnivå er formell utdanning en viktig kilde til arbeid, inntekt og sosial inkludering. Med økende utdanning reduseres sjansen for arbeidsledighet og utstøting på arbeidsmarkedet, det gjennomsnittlige inntektsnivået øker, organisasjonsdeltakelse og politisk deltagelse øker, og den gjennomsnittlige helsetilstanden forbedres. På denne måten representerer mer utdanning til flere en effektiv investering i både individets og samfunnets «menneskelige kapital» . Gjennom rekken av utdanningsreformer siden 1960-tallet har norske myndigheter satset på å øke befolkningens utdanningsnivå og redusere utdanningsforskjeller med hensyn til kjønn, bosted og sosial bakgrunn. Selv om det fortsatt er store sosiale forskjeller i utdanning, har myndighetene langt på vei lykkes. Utdanningssystemet har endret karakter fra eliteutdanning til masseutdanning, og betydningen av utdanning er endret fra et privilegium (for de få), via en mulighet (for de mange), til en dyd av nødvendighet (for alle). Men, dermed har det oppstått et paradoks. Når stadig flere får mer utdanning, blir konsekvensen av det og ikke lykkes i skolen mer alvorlig for den enkelte.

Les mer