Kronikken

Hva vil det si å ha et kjønnsperspektiv i helseforskningen?

”Women are sicker, but men die quicker”. Det virker paradoksalt, og helseforskningen forsøker å forstå hvorfor. Forventet levealder er høyest for kvinner fordi kvinners dødelighet er lavere enn menns på alle alderstrinn. Likevel viser sykelighetsundersøkelser at kvinner er mer syke enn menn, enten vi måler sykelighet med symptomer, medisinske diagnoser eller funksjonsnedsettelse. Likestilling mellom kjønnene er en verdi det er politisk enighet om. Et kjønnsperspektiv på helse kan synliggjøre uønsket ulikhet mellom kvinner og menn. Til tross for satsning, er det fortsatt kunnskapsmangel og manglende integrering av et kjønnsperspektiv i helsepolitikk og praksis. Men, hva vil det egentlig si å ha et kjønnsperspektiv når man forsker på helse?

Les mer