Sunne arbeidsplasser gir høy sysselsetting

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 sier regjeringen at den vil legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Men skal man få det til kreves det et helhetlig syn på norsk arbeidsliv der man også styrker innsatsen mot sosial dumping og svart økonomi. Fordi seriøse arbeidsgivere ikke kan konkurrere mot useriøse.

Helsefremmende lokalsamfunn i Østfold

Hva er det som skaper gode lokalsamfunn? I utviklingsprosjektet Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2015-2018 deltar åtte fylkeskommuner, sju høgskoler/universitet og 40 kommuner, samt statlige etater. Helsedirektoratet har bidratt med tilskuddsmidler for å belyse tematikken stedsutvikling og gode lokalsamfunn, livskvalitet og trivsel.

Ønsker større forståelse for helheten i bærekraftbegrepet

Vi får ikke et bærekraftig samfunn bare ved å redusere forurensning. Det blir ikke bærekraft alene gjennom å sikre grønn verdiskapning. Det oppnås heller ikke utelukkende ved å skape helsefremmende lokalsamfunn . Vi må bli flinkere til å forstå og håndtere sammenhengene mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Det er denne helheten vi vil snakke om på planforumet den 7. desember. Det sier fungerende fylkesplansjef i Østfold, Linda Karlsen Duffy.

Østfoldinger leder europeisk studie

Høgskolen i Østfold og NMBU har en sentral rolle i en europeisk forskningsstudie som gjøres i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Europa. Forskningen skal kartlegge hvordan et utvalg av europeiske regioner samarbeider med akademiske miljøer i egen region om folkehelsespørsmål. Undersøkelsen skal resultere i en WHO rapport som utgis første halvår 2019.