Løsningen

Ved å være føre var kan vi sammen styrke helsa til Østfoldingene.

Helse er ikke synonymt med helsetjenester, behandling eller det å være frisk, det vil si uten sykdom. Helse er mye mer. Det omfatter også trivsel og velferd. Helse skapes av individet selv, i samvær og samspill mellom individer og ut i fra hvordan samfunnsforholdene tilrettelegges for at folk selv kan løse oppgaver og utfordringer. En mobilisering av ressurser i felleskap mellom befolkningen og offentlige myndigheter er det beste utgangspunkt for helsefremmende løsninger. Gjennom god samfunnsplanlegging kan vi sikre at folk gis mulighet til å ta sunne valg. Det vil også kunne bidra til at innbyggerne våre har opparbeidet seg ressurser som gjør de i stand til å møte de utfordringer som vi alle møter i hverdagen.

Tilnærmingen

Potensialet kan ikke realiseres av helsesektoren alene.

Legene bygger ikke gang- og sykkelveier. Sykepleierne jobber ikke for å få barn til å bevege seg mer. Omsorgsarbeiderne lærer ikke barn å lese.

Virkemidlene for at befolkningen skal unngå skader, sykdommer og lidelser ligger med andre ord utenfor helsetjenestene. Det er derfor viktig å få til et samarbeid mellom alle som har et ansvar for å påvirke folkehelsen. Problemene må løses gjennom langsiktig og systematisk innsats. Her må både sivilsamfunn, kommuner og aktører på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå samarbeide.??

Østfoldhelsa arbeider på alle disse nivåene.??

Gjennom fem fylkesplanperioder har vi hatt et langsiktig perspektiv på vårt helsefremmende og forebyggende arbeid. Arbeidet begynte tidlig på 90-tallet, og i 2002 dannet fylkeskommunen sammen med ni kommuner partnerskapet «Folkehelseprogrammet». Det endret I 2006 navn til Østfoldhelsa, og favner nå alle kommunene i fylket. Også frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, Høgskolen I Østfold og Sykehuset Østfold HF er med.

Sammen forsøker vi å realisere det store og uforløste helsepotensialet i fylket vårt. Ikke på siden av helsetjenestene, men sammen med dem. Helsetjenestene er en viktig aktør også i folkehelsearbeidet. Ikke minst besitter de en viktig helsekompetanse som bør formidles til andre samfunnsområder som sitter på sentrale virkemidler. For ingen klarer å gjøre folkehelsearbeidet alene. Samarbeid er nøkkelen til suksess.

Utfordringen

Østfold har et uforløst potensial i å styrke innbyggernes helse

Østfold står som resten av Norge overfor en aldrende befolkning og livsstilsutfordringer i alle aldersgrupper. Også på flere statistikker som omfatter skader og ulykker kommer Østfold dårligere ut når vi sammenligner med andre fylker.

Hvis vi derimot sammenligner med andre deler av verden, vil de aller fleste misunne oss den helsetilstanden vi har i fylket vårt. Befolkningsundersøkelsen “Østfold Helseprofil 2011-2012” viser da også at østfoldingen rapporterer om god eller svært god helse:

  Gjennomsnitt Høyere universitets-utdanning Grunnskole som høyeste fullførte utdanning Yrkesaktive

Arbeidsledig/ trygdet/ sosialhjelpsmottager

Østfold 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1

Omlag 45.000 Østfoldinger ble spurt, 38,3 % svarte

Problemet er at den er svært ujevnt fordelt. Også en rekke andre undersøkelser synliggjør de sosiale ulikhetene i helse i fylket vårt. Dette kan karakteriseres som det største folkehelseproblemet i fylket.

Det store og uforløste potensialet i folkehelsearbeidet, handler særlig om å løfte de befolkningsgruppene som henger etter. Dette er forårsaket av en rekke sammensatte forklaringer. I bunn og grunn handler det om at vi har organisert samfunnet vårt på en måte som slår urettferdig ut for store grupper av mennesker.