Flere Freske Folk – Partnerskap for forebygging og livskvalitet

Et nytt skadeforebyggende partnerskap i Østfold
Stedsutvikling og levende sentrum med sosiale møteplasser for seniortrim, livskvalitet, sosialt samvær, aktiviteter for egenmestring og trygghetsskapende arbeid er sentralt i dette nærmiljøprosjektet. Partnerskap skal gjøre sentrumsområder til gode og trygge bosteder med gode helseeffekter for den enkelte. Prosjektet setter fokus på forebygging og samlet reduksjon av fallulykker i kommunene.

Om oss partnere

Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består partnerskapet av kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, Marker, Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Rygge, Råde, Hobøl og Hvaler. Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets og Frivilligsentralene i Østfold er med i partnerskapet.

Kommunene er selv ansvarlige for å gjennomføre folkehelsearbeidet. Et sekretariat fra fylkeskommunen vil koordinere satsningen og bistå med rådgivning og gjennomføring av fellestiltak. Kommunene har forpliktet seg til å vektlegge folkehelsearbeidet i kommunale planer, og de må samtidig sette av ansatte til å arbeide med dette.

Østfoldhelsas styre består av 4 kommunalt valgte politikere utpekt av ordførerkollegiet i Østfold og 3 fylkespolitikere.

 

Partnere:

  Kommune Innbyggere
img4035f57f8eb30.gif

Askim kommune
Tove Kolstad Skadsheim, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 81 91 00
tove.skadsheim@askim.kommune.no

14 703
img4035f57073d93.gif

Aremark kommune
Mary Anne Gløboden,folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 19 96 00
Mary.Anne.Globoden@aremark.kommune.no

1 420
img4035f58f6a140.gif

Eidsberg kommune
Ellen Byng Strøm Tlf.: 69 70 20 00 Ellen.Byng.Strom@eidsberg.kommune.no
 

10 701
img4035f5a1c46ac.gif Fredrikstad kommune
Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 30 60 00
beoo@fredrikstad.kommune.no
72 760
img425bb8ce7f655.jpg

 

Halden kommune
Gun Kleve, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 17 45 00
gun.kleve@halden.kommune.no

28 389
img4035f5b5f2cc0.gif

Hobøl kommune
Anne Lise Ringerike, folkehelsekoordinator
Tlf.:69 92 44 00
anne-lise.ringerike@hobol.kommune.no

4 661
img425bb89e2d5fe.jpg Marker kommune
Bjørg Olsson, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 81 05 00
bjorg.olsson@marker.kommune.no
3 455
img425bb88f2677e.jpg

Moss kommune
Agnethe Weisæth Agnethe.Weisaeth@moss.kommune.no
Tlf.: 69 24 80 00
 

29 588
img4035f5d981df3.gif

Rakkestad kommune
Astrid Rutherford astrid.rutherford@rakkestad.kommune.no
Tlf.: 69 22 55 00

7 496
img425bb7ea24242.jpg

Rømskog kommune
Åshild Ringsbu, folkehelsekoordinator
Tlf.: 92 49 14 64

ashild.ringsbu@romskog.kommune.no

 

671
Rygge

Rygge kommune
Trude Vold
Tlf.:69 29 50 00
trude.vold@rygge.kommune.no

 

14417

Råde kommune
Bente Rostad Hansen
Tlf.: 69 29 50 00/ 98240162
benter.hansen@rade.kommune.no'

6 946
img4035f60f92f7f.gif Sarpsborg kommune
Marit Pedersen, folkehelsekoordinator
Tlf.: 481 79 801
marit.pedersen@sarpsborg.com
51 723
Image Skiptvet kommune
Per-Morten Bergseth, folkehelsekoordinator, Tlf.: 69 80 60 32/ Mob.tlf.415 73 467
per-morten.bergseth@skiptvet.kommune.no

3492

img4035f61e844fe.gif Spydeberg kommune
Sigmund Lereim, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 83 35 00 sigmund.lereim@spydeberg.kommune.no
5 148
img425bb7d096e47.jpg

Trøgstad kommune
Else Berit Baccouche
Tlf.: 69 6816 00
else.baccouche@trogstad.kommune.no

5 047
img4035f62dbeaf2.gif

Våler kommune

Heidi Bye

Tlf.: 69 28 91 00
heidi.bye@valer-of.kommune.no

4 437

alt

Hvaler kommune Paul Henriksen, folkehelsekoordinator Tlf 41463771 pauhen@hvaler.kommune.no

4316  
idrett-444265-v1-ik_logo

Østfold Idrettskrets
Toril A. Johansen
Tlf.: 69 35 49 04/ Mob.tlf.419 00 101 toril.johansen@idrettsforbundet.no

 
img425bb8b61333a.jpg

Høgskolen i Østfold
Vigdis Abrahamsen Grøndahl, prorektor
Tlf: 69 30 30 38
vigdis.a.grondahl@hiof.no

 

 
sologo

Sykehuset Østfold
Inger-Tove Jentoft, seksjonsleder
Tlf.: 69 86 00 00/Mob.tlf. 95868494
inger-tove.jentoft@so-hf.no

 

 
Frivilligsentraler i Østfold

Frivilligsentralene i Østfold representant:

Fredrikstad Vest Frivilligsentral
Daglig leder Hanne Kristensen Aarebrot
Tlf.:41593890

post@fredrikstadvest.frivilligsentral.no

 

 
     
     
img4035f5ca7d004.gif

Østfold fylkeskommune
Knut-Johan Rognlien. folkehelsesjef Østfoldhelsa, Østfold Fylkeskommune

Tlf +47 954 53 497 og 69 11 73 21
knurog@ostfoldfk.no

 

 

 

 

Helseoversikt for Østfold fylke og kommunene

Folkehelseloven med tilhørende forskrift og veileder stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Østfoldhelsa og helsefremmende strategier


Regional planstrategi for Østfold 2012 - 2015
Regional planstrategi skal beskrive utfordringene i Østfoldsamfunnet og prioritere hvordan disse skal møtes gjennom planleggingen. Regional planstrategi er et styringsverktøy pålagt fylkeskommunene gjennom plan- og bygningslov (2008). Regional planstrategi er fylkeskommunenes eneste lovpålagte plandokument som skal godkjennes av Regjeringen.

Den regionale planstrategien skal:

  • beskrive Østfoldsamfunnets status og utfordringer
  • kartlegge eksisterende virkemidler
  • prioritere planer for 4-årsperioden (plansystem)

Østfold fylkesting vedtok den 25.10.2012 "Regional planstrategi for Østfold".
Fylkestingets vedtak er gjengitt på side 2 i strategidokumentet. Strategien ble oversendt til departementet for godkjenning med henvisning til plan- og bygningslovens § 7-2 og siden godkjent.

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 - 2015 / 2024 er den planen Østfoldhelsa sitt styre har vedtatt at Østfoldhelsa skal jobbe for å realisere og legge til grunn for aktivitetsplaner og aktivitetsrapporteringer.

Planen bygger på 4 hovedtema: sunne, trygge, levende og rettferdige Østfold.

Hovedmål folkehelse: Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal bli ledende fylke for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Regional plan for Østfold, Østfold mot 2050 og alle fylkesdelplaner og regionale planer er i henhold til plan og bygningsloven førende for fylkeskommunen, alle kommuner og offentlige myndigheter i Østfold. Østfoldhelsa er opptatt av at kommunale planstrategier og kommuneplaner følger planlovens krav, at de har gode koblinger til regionalt planverk og god medvirkning fra allmenheten.                                       

Evalueringsnotat om Planstrategiarbeidet i kommunene i Østfold. Østfold analyse                v/Torodd Hauger

Østfoldkommunenes planstrategier har blikk for folkehelse - en oppsumering med folkehelsebriller på kommunenes planstrategier - Østfoldhelsa sitt styrearbeid med planstrategier      v/Gunnar Hjorthaug

Helseprofiler

Folkehelseprogrammet har siden 1997 med jevne mellomrom gjennomført helseprofiler i befolkningen. Helseprofiler er en form for undersøkelse der innbyggerne selv gir uttrykk for hvordan de ser på sin egen helse, hvordan de trives i hverdagen og hvordan de opplever miljøet de lever i.

Styret i Østfoldhelsa (2012-2015)

Styret i Østfoldhelsa:  

Sakshefter og Protokoller 2010 - 2012

Møter, sakshefter og protokoller fra 2013 -

 

Inger Christin Torp (Leder) ( AP)
May Elisabeth Hansen (Medlem) (SV)
Håvard Wennevold Osflaten (Medlem) (Hobøl kommune)
Ellen Solbrække (Medlem) (Rakkestad kommune)
Jon-Ivar Nygård (Medlem) (Fredrikstad kommune)
Monica Carmen Gåsvatn (Medlem) (FrP)
Reidar Kaabbel (Medlem) (Våler kommune)
Sindre Westerlund Mork (Varamedlem) (H,FrP,V
Renè Rafshol (Varamedlem) (Råde kommune)
Gretha Thuen (Varamedlem) (H,FrP,V)

 

 

 

   

 

Helsefremmende skoler

Med prosjektet "Helsefremmende skoler" har Østfold fylkeskommune satt fokus på helhetlige tilnærminger i folkehelsearbeidet ved videregående skoler. Utgangspunktet for prosjektet er et for høyt antall elever som ikke fullfører videregående skole i fylket.