Tilnærmingen

Potensialet kan ikke realiseres av helsesektoren alene.

Legene bygger ikke gang- og sykkelveier. Sykepleierne jobber ikke for å få barn til å bevege seg mer. Omsorgsarbeiderne lærer ikke barn å lese.

Virkemidlene for at befolkningen skal unngå skader, sykdommer og lidelser ligger med andre ord utenfor helsetjenestene. Det er derfor viktig å få til et samarbeid mellom alle som har et ansvar for å påvirke folkehelsen. Problemene må løses gjennom langsiktig og systematisk innsats. Her må både sivilsamfunn, kommuner og aktører på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå samarbeide.??

Østfoldhelsa arbeider på alle disse nivåene.??

Gjennom fem fylkesplanperioder har vi hatt et langsiktig perspektiv på vårt helsefremmende og forebyggende arbeid. Arbeidet begynte tidlig på 90-tallet, og i 2002 dannet fylkeskommunen sammen med ni kommuner partnerskapet «Folkehelseprogrammet». Det endret I 2006 navn til Østfoldhelsa, og favner nå alle kommunene i fylket. Også frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, Høgskolen I Østfold og Sykehuset Østfold HF er med.

Sammen forsøker vi å realisere det store og uforløste helsepotensialet i fylket vårt. Ikke på siden av helsetjenestene, men sammen med dem. Helsetjenestene er en viktig aktør også i folkehelsearbeidet. Ikke minst besitter de en viktig helsekompetanse som bør formidles til andre samfunnsområder som sitter på sentrale virkemidler. For ingen klarer å gjøre folkehelsearbeidet alene. Samarbeid er nøkkelen til suksess.