Til Venezia for å jobbe i Verdens Helseorganisasjon

Et halvt år i Venezia. Det er hva som venter folkehelseprofessor Camilla Ihlebæk fra NMBU i høst. Da skal hun kartlegge et utvalg av europeiske folkehelsepartnerskap, som en del av et praksisopphold i Verdens Helseorganisasjon. Oppholdet er blitt til som en oppfølging av samarbeidet mellom NMBU, Høgskolen i Østfold og Østfold fylkeskommune om Østfoldhelsa.


– Østfold fylkeskommune har satt fokus på samfunnsfloker i fylkesplanen, eller wicked problems som er den engelske betegnelsen. Sosiale ulikheter i helse er et eksempel på et slikt komplisert fenomen. Vi tror at partnerskap, hvor også akademiske institusjoner er tungt inne, er en del av løsningen for å håndtere utfordringene. Jeg skal forsøke å finne ut mer av hva som er suksesskriterier og barrierer i ulike europeiske regioner. Her skal jeg både belyse forhold innenfor akademia, men også i praksisfeltet, for å finne mer ut om hva som behøves for å få denne type partnerskap til å fungere. 
Det forteller en opplagt Camilla Ihlebæk, som også sitter i ekspertgruppen for sosiale ulikheter i helse til Høgskolen i Østfold. Arbeidet hennes skal munne ut i en rapport, som også Jo Ese ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å lage.

– Wicked problems og partnerskapsstrategier er vektlagt som viktige satsingsområder i de overordnede strategiene til Verdens Helseorganisasjon og FN, «Health 2020» og «Agenda 2030». Vi håper at det forarbeidet som nå gjøres, senere skal kunne være et utgangspunkt for større europeiske forskningsprosjekter hvor også Østfoldhelsa er involvert, sier hun.

De to er bare noen av mange forskere ved Høgskolen i Østfold som forsker og underviser på folkehelsearbeid i fylket.

– For Østfoldhelsa er det viktig å få til denne form for samarbeid med sin lokale høgskole. De ansatte her er ikke bare oppdaterte på sine fag, i tillegg er mange også eksperter på Østfold som region og på flere av kommunene. De bor der, jobber der, har ofte vokst opp der og følger med på alt som skjer. Denne innsikten i Østfold og i lokalsamfunnene er utrolig viktig når vi skal få folkehelsearbeid til å fungere i praksis. Når vi nå får større kunnskap om hvordan slike kontekstuelle forhold hensynstas i andre deler av Europa, så kan vi neste omgang lære av det også i Østfold. Det sier forsker og sosiolog Jo Ese, som kommer til å samarbeide med Ihlebæk fra kontoret i Halden. Arbeidet deres skal også kartlegge regioner som har mislykkes i å opprette velfungerende folkehelsepartnerskap, med sikte på å fremskaffe mer informasjon om hvorfor man feilet.

Resultater fra arbeidet skal etter planen publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.

– Vi håper at dette bare blir et første av flere utvekslinger til Verdens Helseorganisasjon. Ved at våre samarbeidspartnere får denne muligheten, så kan man knytte bånd til viktige europeiske fagmiljøer, som bør være interessant for høgskoler og universiteter. I utviklingen av fremtidige forskningsprosjekter, kan slike kontakter og samarbeidspartnere gi en stor merverdi. Det sier folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, Knut-Johan Rognlien.

Styremøtet i WHO Regions for Health Network var positive til å tilrettelegge for et opphold for Camilla Ihlebæk på WHO European Office for Investment for Health and Development i Venezia.