Prosjekt atten tusen timer

Prosjekt «Atten tusen timer» ble gjennomført i skoleårene 2014/15 og 2015/16.

Om et barn begynner i barnehagen som 1-åring, vil det innen det går ut av 10.klasse som 15-åring ha tilbrakt mer enn 18.000 timer i barnehage og skole. 80 % av alle 1 og 2-åringer, og 96 % av alle 3-5-åringer går i barnehage (SSB 2012). Alle barn og ungdommer er i grunnskolen. Tidlig innsats er grunnleggende i alt folkehelsearbeid. Med tidlig innsats menes innsats både tidlig i alder, og tidlig i et forløp. Barnehagen og skolen står i en særstilling til å kunne jobbe systematisk og godt med tidlig innsats og folkehelse.

Prosjektet har hatt dette formålet; Helsefremmende barnehager og grunnskoler skal bidra til trivsel og mestring for barn og unge, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet.

Delmål i prosjektet var;

 1. Virksomheten har forankret det helsefremmende arbeidet i sine styringsdokumenter.
 2. Virksomheten oppfyller krav i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.»
 3. Prosjektet har utviklet kriterier for helsefremmende barnehager og helsefremmende grunnskoler, og deltakende kommuner har vedtatt disse.
 4. Minimum 90% av barnehagene og skolene i prosjektet er sertifisert som helsefremmende virksomheter ved prosjektslutt.
 5. Prosjektet har gjennomført og evaluert strategiske og/eller strukturelle tiltak for å fremme god helse.
 6. Prosjektet har gjennomført og evaluert tiltak knyttet til kroppslig læring i skolen.
 7. Barnehagen legger til rette for et miljø som fremmer kroppslig læring og at barna er i fysisk aktivitet minimum 90 minutter hverdag.
 8. Skolen legger til rette for et miljø som fremmer kroppslig læring og stimulerer til fysisk aktivitet i undervisningen, på skolevei, og i løpet av skoledagen, herunder i skolefritidsordningen. Skolene legger til rette for minimum60minutter fysiskaktivitet hverdag.
 9. Nasjonale retningslinjer for mat i barnehagen er oppfylt i barnehagen.
 10. Nasjonale retningslinjer for mat i skolen er oppfylt i skolen.
 11. Barnehager og skoler tilbyr frukt og grønt hver dag.
 12. Barnehagen er tilrettelagt slik at alle barn kan oppleve trygghet, mestring og trivsel.
 13. Skolen legger til rette for å inkludere forhold knyttet til helse i elevsamtale og medarbeidersamtale, og har rutiner for å benytte resultater fra Elevundersøkelsen systematisk.

16 virksomheter, fordelt på 11 barnehager og 5 skoler, deltok i prosjektet. Følgende kommuner var representert i prosjektet; Aremark, Askim, Eidsberg, Halden, Rakkestad, Rygge, Råde, Sarpsborg og Trøgstad.

Deltakerne i prosjektet evaluerte måloppnåelse for de ulike delmålene, på en skala fra 1-4, der 1 betyr «dette har vi ikke gjort», og 4 betyr «dette har vi gjennomført». Total skår for alle delprosjekt var 3,6.

Øvrige resultater i prosjektet var to sett med kriterier for hva vi forstår med henholdsvis helsefremmende barnehager og helsefremmende grunnskoler. Alle barnehagene og fire av fem av skolene i prosjektet søket om og ble godkjent som helsefremmende virksomhet.

Alle ansatte i virksomhetene i prosjektet deltok i en kartleggingsundersøkelse ved oppstart og ved avslutning, og funnene i denne var en økt bevissthet på helsefremmende arbeid og et helhetlig perspektiv på barns og elevers utvikling og læring. Fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse og trivsel er oftere tema i dagsplaner og ukeplaner, samt oftere tema i møter i virksomhetene ved avslutningen av prosjektet, og det var mer vanlig å ta opp temaer knyttet til barnas/elevenes helse i foreldremøter, foreldresamtaler og elevsamtaler. I tillegg har alle virksomheter forankret det helsefremmende arbeidet i sine styringsdokumenter og i arbeidsmåter, og de oppfyller krav i forskrift om miljørettet helsevern.

Sluttrapport fra prosjekt «Atten tusen timer».

Andre dokumenter kan leses fra Østfold fylkeskommunes sider.

Arbeidet med helsefremmende barnehager og grunnskoler videreføres i to nettverk. Følg oss på Østfoldhelsa.