Lærlingeoffensiv også mot bedriftene

- Vi forsterker lærlingeoffensiven for å nå målet om full lærlingedekning. Det er et viktig folkehelsetiltak.

Det sier leder av opplæringskomiteen Elin Johanne Tvete og Inger-Christin Torp etter at fylkestinget vedtok budsjettet for 2017 i går. Sistnevnte er foruten å være styreleder i Østfoldhelsa også nestleder i den samme komiteen.

– Det har vært vanskeligere budsjettforhandlinger enn vanlig, fordi vi er inne i en effektiviseringsprosess. Vi har likevel klart å få gjennomslag for noen av våre hjertesaker som handlet om frivillighet og folkehelse, sier Torp.

Hun forteller at politikerne ikke sluttet seg til budsjettforslaget om å kutte i støtte til en rekke eksterne mottakere, f.eks. innenfor frivilligheten. Det medførte også at tilskuddsmidler til kommunale folkehelsetiltak ikke ble nedjustert med 10 %.

– Jeg er også glad for at vi lykkes med å sette av ytterligere 3 millioner mer på fond som skal brukes på forenklede gang- og sykkelstier, sier hun.

Elin Tvete peker samtidig på at et av de viktigste innsatsområdene i fylket for å redusere sosiale ulikheter i helse består. Det handler om en lærlingeoffensiv for å nå målet om full lærlingedekning, men planen er nå å intensivere den.

– Mens offensiven inneværende år retter seg mye mot kommunale og fylkeskommunale lærlinger bør den trappes opp med en ekstra innsats mot private bedrifter og statlige etater i 2016, sier hun.

Hun forteller at den viktigste grunnen til at bedrifter ikke er lærebedrift er at bedriften ikke er spurt. Å øke den oppsøkende virksomheten blir dermed avgjørende. Politikerne styrker derfor dette arbeidet med 1,5 millioner utover det som opplæringsavdelingen allerede benytter til formålet. I tillegg går fylkeskommunen foran som et godt eksempel og engasjerer ytterligere ti lærlinger i egen organisasjon.