35 millioner til unge

Østfold er ett av fem fylker som får støtte fra staten til et nytt folkehelseprosjekt.

Til sammen skal det tildeles 35 millioner kroner til kommunene over fem år. Det overordnede målet med folkehelseprogrammet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen blant unge.

Totalt til prosjektet bevilges 41,1 millioner kroner per år. De andre fylkene som mottar støtte er Oslo, Oppland, Vestfold og Agder-fylkene som har søkt samlet. Østfold vil motta syv millioner i året.

Det er kommunene som selv skal velge tiltakene de vil søke midler til, men noen fastlagte kriterier ligger til grunn dersom man skal få godkjent søknadene sine. Disse kriteriene er blant annet at: Prosjektene kommunene skal gjennomføre må omhandle universelle tiltak, skal nå ut til alle, må være rettet mot barn og unge, fremme god psykisk helse, livskvalitet eller forebygge rusmiddelbruk.

Dette inkluderer også lokalt rusforebyggende arbeid. Tiltakene skal foregå i kommunene, og barn og unge opp til 24 år skal være prioritert målgruppe.

Helsedirektoratet mottok 13 søknader med en samlet søknadssum på ca. 110 millioner kroner.