Fylkesplanen for Østfold med tilhørende arealdel angir retningen for fylkets utvikling. Her er folkehelsearbeid et av tre satsningsområder, men det skal også være en rød tråd gjennom hele planen.

En bærekraftig regional utvikling handler om en gjensidig avhengighet mellom økonomiske, økologiske og sosiale komponenter. Det er viktig å skape en samfunnsutvikling som sikrer bærekraft som balansegang mellom ulike kapitalformer og å synliggjøre interaksjonen mellom dem, som f.eks. sosial kapital (Helse, ferdigheter, kunnskap og samfunnsånd m.v.), økonomisk kapital (infrastruktur, maskiner, kjøretøy, bygninger m.v.) og økologisk kapital (luft, vann, naturressurser, m.v.).

Folkehelseloven pålegger fylkeskommunene å benytte den regionale utviklingsrolla i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunene gir rollen ulikt innhold, og det reiser problemstillinger da det regionale nivået gjennom folkehelseloven er pålagt å bruke rollen blant annet til å redusere sosiale ulikheter i helse. Den blir ikke mindre viktig etter WHOs nye helsestrategi «Health 2020», som anbefaler det regionale nivået om å ivareta «Whole of government-approaches» og «Whole of society approaches». For å lykkes med dette er fylkeskommunens helhetlige styringskompetanse viktig.

Les mer om regional utvikling her