Våler følger opp folkehelseundersøkelse

– Vi trenger gode møteplasser i nærmiljøet, sier ordfører Kjerstin Wøyen Funderud i forbindelse med at forslag til ny kommuneplan ligger ute til høring.

Våler var i 2006 med i en stor internasjonal befolkningsundersøkelse,HEPRO (Les om Våler s.142) som ble ledet av Østfold fylkeskommune. Der kom innbyggerne med klar melding: Kommunen mangler møteplasser.

–Dette er noe vi må drøfte i kommuneplanen 2011-2022 som skal skape et fremtidsretta og godt lokalsamfunn i Våler, sier Funderud.

Kommunen har nå har invitert innbyggerne til å engasjere seg i arbeidet med å presisere hvor kommunens nye møteplasser bør ligge.

–Dette viser hvor viktig det er å ha god statistikk som utgangspunkt for kommuneplanleggingen. Det er viktig med kunnskap slik at planleggingen vi gjør imøtekommer reelle behov, sier Funderud.

–Vi hadde aldri tenkt gjennom at vår kommune ikke hadde gode møteplasser for befolkningen. Derfor ser vi også positivt på at Østfoldhelsa nå systematiserer regional statistikk som vi kan bruke til å bli bedre på skade- og ulykkesforebyggende arbeid.

Fire kommuner samarbeider om kommuneplanen
Våler kommune er med i et spennende kommuneplansamarbeid i mosseregionen sammen med kommunene Moss, Rygge og Råde hvor kommunene har et felles plangrunnlag og hvor hver kommune har lagt til en lokal del.

–Vi er ikke kjent med at dette har vært gjort før i Norge, sier Funderud.

Kommunene i Mosseregionens har siden 2006 hatt som mål å utarbeide kommuneplaner parallelt. I 2009 – 2010 har kommunene samarbeidet både administrativt og politisk med å utforme et regionalt grunnlag som basis for rullering av kommunenes egne kommuneplaner.
Hovedforutsetningene for plansamarbeidet var: 1. Mosseregionen består av fire selvstendige kommuner som skal utarbeide egen kommuneplan på felles grunnlag 2. Det regionale plangrunnlaget inngår i alle kommuneplanene hva gjelder overordnet politikk og strategier 3. Det regionale plangrunnlaget bygger på fylkesplanen «Østfold mot 2050».

Hovedformål for planen er: Bygge og vedlikeholde regionens gjennomføringskraft.

Levekår og folkehelse er tatt med som prioritert satsningsområde sammen med Miljø og energi, Verdiskaping og kompetanse, Areal og transport.
Under Levekår og folkehelse har planen 7 delmål med underliggende strategier som forankrer folkehelsearbeidet i kommunen.

En del av folkehelse i plan-prosjektet
Våler har sammen med Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune, og 5 andre av regionens kommuner deltatt i et utviklingsprosjekt «Helse i plan, i Østfold kalt «Folkehelse i plan». Her har nettopp mosseregionens kommuner vært aktive partnere og brukt erfaringsutveksling aktivt. Samarbeidet om kommuneplanen kan for en stor del sies å være finalen på dette arbeidet.
Flere kommuneeksempler fra Folkehelse i plan kan leses på Østfoldhelsa sin webside hvor også aktuell lokal folkehelsestatistikk for 2010 er lagt ut.

vaaler_medium