Tydelige helseforskjeller blant Østfold-ungdom

Tirsdag lanseres ungdomsundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” på møtet i fylkeskommunens helsekomité. Den ble besvart av nesten tusen tiende klassinger i Østfold. Den viser tydelige helseforskjeller mellom ungdommene målt etter deres sosioøkonomiske status.

–   Undersøkelsen viser både positive og negative trekk. Særlig positivt er det at hele 91 % av ungdommen vurderer sin egen helse som god eller svært god da dette er en svært anerkjent måte å måle befolkningens helse på. Her scorer vi høyere enn sammenlignbare tall fra andre fylker. Imidlertid ser vi at blant ungdom som har planer om gå allmennfag rapporterer 93 % at de har god eller svært god helse mot 86 % blant de som har planer om yrkesfaglig utdanning, sier styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund.

Undersøkelsen avdekker også store utfordringer med unge jenters psykiske helse.

–   Også her ser vi at psykiske plager er generelt mer utbredt blant ungdom i mindre velstående familier. Det ser ut til at ungdom som planlegger yrkesfaglig utdanning skårer dårligere på målene for angst og depresjon, mestring og selvskading enn ungdom som planlegger allmennfaglig utdanning, sier Rennesund.
 
Helsetjenestene treffer med tilbudet

Ungdomsundersøkelsen har også vurdert bruken av helsetjenester for ungdom. Her finner man indikasjoner på at dette er et tilbud som når de gruppene det er viktigst å nå.

–   Vi ser at det er ungdom fra de mindre velstående familiene som i hovedsak benytter tilbudet. Det forteller oss at skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom styres av ungdommene selv og deres faktiske behov. Det synes vi er positivt, og det er et signal til disse yrkesgruppene om at de har lykkes med å nå risikogrupper, sier leder av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune Inger-Christin Torp.

Hun ble kanskje mest overrasket over ungdommens alkoholkonsum og da i positiv forstand.

–   Elevene ble spurt om alkoholforbruket, og både i forhold til hvor mye de drakk i løpet av en uke og hvor mange ganger totalt de hadde vært beruset, så ligger tallene fra Østfold lavere enn sammenligningsgrunnlag fra undersøkelser i seks andre fylker. Derimot så ser vi et tydelig mønster at ungdom som planlegger yrkesfaglig utdanning bruker mer rusmidler enn andre ungdommer, og dette gjelder også hasj, sier Torp. 

Undersøkelsen indikerer også et lavere alkoholbruk enn hva som er funnet tidligere, samtidig som voldsbruken mellom guttene i Østfold også er lavere enn det man har funnet i de tidligere undersøkelsene i andre fylker. I Østfold hadde 17% av guttene blitt utsatt for vold fra annen ungdom, mens tilsvarende tall fra andre fylker var 24%. Blant jentene ble 11-12% utsatt for vold fra annen ungdom, både i Østfold og i andre fylker.  Andre undersøkelser har tidligere vist en sterk sammenheng mellom alkoholbruk og ungdomsvold.

Foreløpig ingen sosiale helseforskjeller i overvekt

Torp påpeker derimot at på spørsmål om overvekt så finner man enn så lenge ingen sosiale helseforskjeller. Det til tross for at ungdom fra mer velstående familier er mer fysisk aktive, spiser mer grønnsaker og fisk og oftere frokost enn ungdom fra mindre velstående familier.

–   Forskjellene i livsstil gir oss grunn til å tro at på litt lengre sikt vil vi også se forskjeller i overvekt, sier hun.