Sunne arbeidsplasser gir høy sysselsetting

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 sier regjeringen at den vil legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Men skal man få det til kreves det et helhetlig syn på norsk arbeidsliv der man også styrker innsatsen mot sosial dumping og svart økonomi. Fordi seriøse arbeidsgivere ikke kan konkurrere mot useriøse.

Sosial dumping er ikke bare et Østfold problem, men en internasjonal utfordring. Sosial dumping kan medføre at man velger snarveier i stedet for å skape trygge arbeidsplasser. Svart økonomi undergraver skatteinntekter som skal være med å finansiere våre velferdsgoder som pensjoner, barnehageplasser, skoler og veiutbygging.

Det er viktig å ha en sterk arbeidsmiljølov som ivaretar utvikling av et godt og inkluderende arbeidsliv i Østfold. Men dette må inkludere hyppige kontroller fra arbeidstilsynets side. Det hjelper lite å ha et godt lovverk dersom man ikke har virkemidlene som kan kontrollere at virksomheter følger lovene. Et godt arbeidsliv er et arbeidsliv der arbeidsmiljøloven er godt integrert i de arbeidsoppgavene som skal utføres.

Den norske modellen der arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner sammen med den til enhver sittende regjeringen står sammen for å ivareta gode lønns- og arbeidsvilkår er et gode både i oppgangs- og nedgangstider.

Et integrert europeisk arbeidsmarked må utvikle felles løsninger på felles utfordringer som arbeidslivskriminalitet. På kort sikt hjelper det lite om man i Østfold har gode rutiner for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet dersom dette ikke følges opp internasjonalt. Østfold er spesielt utsatt fordi vi grenser til Europa.

Urimelige arbeidsforhold kombinert med lønnsdumping og lange arbeidsdager kan føre til flere arbeidsulykker. Disse ulykkene blir aldri registrert dersom arbeidsplassene er utenfor offentlig kontroll og regulering. Vi har sett eksempler på dette innen fiskerinæringen. Det er grunn til å tro at det også finnes slavekontrakter og menneskehandel i Norge.

Regjeringen utrykker et ønske om å få flere innvandrere inn i arbeidslivet. Skal man få det til må samarbeidet mellom NAV Østfold, lokale arbeidsgivere og helsetjenesten styrkes. Det er vanskelig å se at flere inkluderes i arbeidslivet uten at tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid videreutvikles.

Noen har større utfordringer i arbeidslivet enn andre. Derfor er det viktig med gradert sykemelding og tett oppfølging av de sykemeldte som er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet.

Eldre mennesker kan ha utfordringer i arbeidslivet i forhold til egen helse, men samtidig ha et ønske om å fortsette i arbeidslivet.

Graderte sykemeldinger og tilrettelegging av arbeidsoppgaver på egen arbeidsplass kan få flere til å stå lengre i arbeidslivet i Østfold.

Samtidig er det mange eldre som har god helse, trives i arbeidslivet og har gode sosiale relasjoner til andre.

Det er ikke mulig å inkludere alle i ordinært arbeidsliv. De som blir stående utenfor arbeidslivet har behov for økonomisk og sosial trygghet. Men de har også behøv for sosiale relasjoner og nettverk. Vi må ha flere møteplasser i Østfold kommunene for de som måtte behøve det.

Uavhengig årsak til at man ikke er en del av det ordinære arbeidslivet har mennesker behov for menneskelige relasjoner. Utenforskap kan gi økt disponering for sykdom og tidlig død.

To faktorer er viktige for å redusere faren for at mennesker fallet ut av arbeidslivet. Den ene er det fysiske arbeidsmiljøet. Mennesker som er utsatt for støy, kulde og vibrasjoner kan være mer utsatt for helseskader en andre yrkesgrupper.

Den andre er grad av selvbestemmelse i arbeidslivet. Det å være med å bestemme på egen arbeidsplass gir økt trivsel og sannsynligvis bedre helse.

To grupper har de senere årene hatt spesielle utfordringer i det norske arbeidsmarkedet.

Den ene er unge mennesker som ikke klarer å fullføre sin påbegynte utdanning, og senere som en konsekvens av dette ikke klarer å etablere seg i arbeidslivet. Det er viktig at Østfoldskolene samarbeider tett med NAV og helsetjenesten for å etablere gode arbeidsmodeller for å møte unge menneskers utfordringer.

Den andre seniorene som er på slutten av sin yrkeskarriere og blir arbeidsledige.

Jeg mener regjeringen kan utfordres på å etablere møteplasser for unge og eldre arbeidstakere som kan dele erfaringer. Et eksempel på dette er prosjektet Nevenyttig i Sarpsborg, der Bodalsgutta i samarbeid med ungdom fra NAV samles ved Isesjøen . De har ryddet skog, skiltet og sørget for en sammenhengende tursti på mange kilometer langs vannet.

De unge kan behøve erfarne rådgivere som kan veilede de ut i arbeidslivet. Seniorene som ønsker å fylle hverdagen med meningsfullt innhold kan samtidig ha en fast møteplass.

Samtidig må offentlig sektor ta mer ansvar for å ansette flere med hull i CVen. Dette er ikke bare et ansvar for arbeidsgivere i privat sektor.

 

Kronikken er skrevet av Høgskolelektor Bengt Morten Wenstøb, Høgskolen i Østfold,
medlem av fagrådet for sosial ulikhet i Østfold

Kronikken er også publisert i Moss avis fredag 23. november