Sosial ulikhet i helse – Ny utredning fra Østfoldhelsa

Sosial ulikhet i helse er en ny utredningen fra Østfoldhelsa. Her er nyttig folkehelsekunnskap og drøfting av mulige lokale virkemidler.

De helseforskjellene vi ser er i stor grad sosialt betinget. Årsakene til forskjellene ligger hovedsakelig i andre sektorer enn helse, og de skapes over tid. Gevinstene ved et utjevnende arbeid er først og fremst at det skapes en jevnere fordeling av ressurser og levekår i befolkningen. Dette arbeidet vil også gi samfunnsøkonomiske gevinster. På sikt kan dette være økt deltakelse i arbeidslivet, bedre økonomi og helse, større grad av integrering og mindre kriminalitet.

Utredningen er skrevet som for å hjelpe kommunene i deres folkehelsearbeid.
Samtidig vet vi at folkehelsearbeidet må være godt politisk forankret og forstått for å gi konkrete resultater. Helsefremmende tiltak som har til hensikt å utjevne sosial ulikhet i helse bør helst løses tverrpolitisk og tverrsektorielt, fordi vi behøver innsats over tid for å lykkes. Vi håper at denne publikasjonen kan være bidrag i debatten om tverrpolitiske løsninger og felles politisk vilje til handling.

Publikasjonen er utformet av folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune. I arbeidet med gjennomgang av mulige virkemidler har vi hatt arbeidsgrupper i Østfold fylkeskommune og i fire prosjektkommuner i fylket; Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Eidsberg.

Oppdragsgiver for arbeidet er partnerskapet for folkehelsearbeid i Østfold, Østfoldhelsa. Arbeidet med publikasjonen er støttet med økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet. Direktoratet har bedt om en virkemiddeloversikt, noe som er framstilt i publikasjonens del 2.

Publikasjonen er også en del av HEPROGRESS-prosjektet. Dette er støttet av EU-programmet Progress (2007 – 2013) som ledes av EU-kommisjonens generaldirektorat for sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling.

Et tidlig utkast av publikasjonen er gjennomgått av medlemskommuner i WHOs norske nettverk
«Sunne kommuner». Dette gjelder kommunene Kristiansand, Volda, Levanger, Oppegård og Bodø, og fylkeskommunene Akershus og Nordland. Disse har gitt verdifull tilbakemelding både på form og innhold av publikasjonen.

Rådgiver ved folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune Jan Thyrhaug har vært redaktør og prosjektleder for publikasjonen.

Østfold fylkeskommune utveksler erfaring på utvikling av folkehelsearbeide i flere internasjonale nettverk tilknyttet WHO, verdens helseorgansisasjon. Gjennom folkehelsepartnerskapet, Østfoldhelsa gis også Østfolds kommuner anledning til å samarbeide og dra nytte av erfaring fra internasjonalt ledende miljøer på arbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse.