Røykfrie skoler på høring

De videregående skolene i Østfold kan bli røykfrie. Før 1. oktober skal skolene selv si hva de synes om saken.


Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad

I
disse dager går det ut høringsbrev til elevråd, lærerorganisasjoner og
ledelse ved de videregående skolene i Østfold med invitasjon til å mene
noe om forslaget om å gjøre skolene totalt røykfrie. Høringsfrist er 1.
oktober – deretter går saken til fylkestinget.

Røykfrie
videregående skoler er et av punktene i Folkehelseprogrammets "Prosjekt
Røykfri". Under et møte i styret for Folkehelseprogrammet 25. juni ble
prosjektbeskrivelsen godkjent, med tilleggsmerknad om at
fylkesrådmannen bes legge frem en sak for fylkestinget om røykfrie
videregående skoler.

Vel halvparten av fylkeskommunene i Norge
har allerede vedtatt at de videregående skolene skal være røykfrie. I
Østfold er om lag halvparten av skolene allerede røykfrie etter eget
initiativ.

I høringsbrevet som går ut i disse dager blir
elevråd, arbeidstakerorganisasjoner og skoleledelse bedt om å ta
stilling til blant annet disse spørsmålene:

– Kan røykfri videregående skole være med på å redusere antall røykere blant elevene på skolen deres?

– Er det ønskelig at regelverk for røyking utstedes sentralt (gjennom vedtak i fylkestinget)?


Hvis fylkestinget fatter vedtak om røykfrie videregående skoler:
Hvordan bør man gå frem for å sikre gjennomføring av vedtaket på best
mulig måte ved deres skole?

– Hvilke eventuelle utfordringer står deres skole overfor hvis et vedtak om røykfrie videregående skoler blir fattet?

– Hva synes dere er positivt og negativt med røykfrie videregående skoler?

Saken,
med innkomne høringsuttalelser, skal først opp i fylkestingskomité 1
den 12. oktober og endelig behandles i fylkestingets møte 28. oktober

Røykfri
er Folkehelseprogrammets innsats for å forebygge røyking og redusere
antall røykere i Østfold. Formålet med prosjektet er å mobilisere og
involvere skolene, idretten og arbeidslivet i anti-røykarbeid –
samtidig som det gis hjelp og bistand til hvordan disse kan gå frem i
røykeforebygging og røykeslutt.