Planleggere fokuserer på folkehelse

På årets kommuneplankonferanse i Kristiansand vil forsamlingen fokusere på folkehelse. ? Dette er en årlig konferanse, og meg bekjent er dette første gang den tar opp dette temaet. Arrangementet markerer et lite gjennombrudd for folkehelsemiljøet i Norge, og Folkehelseprogrammet i Østfold har spilt en viktig rolle for å få dette til, sier folkehelserådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Kjetil Drangsholt (bildet).

– Bakgrunnen for at Kommuneplankonferansen 2004 også fokuserer på folkehelse, skyldes at den nye plan- og bygningsloven pålegger kommuner og fylkeskommuner å drive folkehelseplanlegging. Folkehelseprogrammet i Østfold har vært initiativtager og pådriver for å integrere folkehelse i formålsparagrafen i denne loven.

– I praksis innebærer dette at hundrevis av kommuneplanleggere over hele landet nå må skaffe seg en forståelse av hva folkehelsearbeid innebærer. Det er dette vi skal forsøke å svare på under konferansedagene fra 08. ? 10. februar, sier Drangsholt.

Han er selv en av foredragsholderne som skal vise hvordan samfunnsplanleggingen kan ivareta et forebyggende og helsefremmende perspektiv.

– Viktig i denne sammenheng blir naturligvis å sette fokus på at folkehelse er et tverrfaglig, tverrsektorielt og nivåovergripende ansvar. Det er ikke én sektor eller én avdeling som har ansvar for dette. Tvert om må hele kommunesamfunnet involveres, fra offentlige organisasjoner til frivillige krefter og lokalsamfunn. Det handler om å skape gode, trygge og levende nærmiljøer. Vi må stimulere til samfunn som fremmer en sunn og aktiv livsstil. Dette har klare paralleller til det tidligere nærmiljøarbeidet som kommuneplanleggere har bedrevet. Forskjellen består blant annet i at man nå må bli mer målrettet for å påvirke befolkningens helsetilstand i positiv retning, sier Drangsholt.

Konferansen for øvrig setter fokuset på hvordan maktstrukturer i samfunnet påvirker planleggingen og utviklingen.

– For oss som er interessert i folkehelsearbeid er det viktig å ha forståelse for samfunnets maktstrukturer. Imidlertid må vi innse at folkehelse i mange sammenhenger fortsatt er et stebarn. Det innebærer at vi må skaffe oss kompetanse på hvordan vi skal gå frem for å få til handlinger. Vi må vite hvilke knapper vi skal trykke på. Dette gjør konferansen også aktuell for de som arbeider for å få gjennomslag for folkehelsearbeidet i sine kommuner og fylkeskommuner, sier Drangsholt.