På vei Mot 2015

Østfold er vertsskap for nasjonal folkehelsekonferanse, Mot 2015

Konferansen har som hovedmålsetting å tydeliggjøre den nye kommunerollen i folkehelsearbeidet. Med den nye kommunerollen siktes det til det nye ansvaret som følger av en rekke statlige initiativ: Samhandlingsreformen, ny plan og bygningslov, den kommende helse- og omsorgsplanen og det pågående arbeidet med revidering av kommunehelsetjenesteloven. Den ser ut til å munne ut i to nye lover; Helse og omsorgsloven og folkehelseloven: Sistnevnte vil i så fall samordne statlige myndigheters, fylkeskommunenes og kommunenes ansvar i folkehelsearbeidet.

–Konferansen øvrige målsettinger er å formidle kunnskap om hvordan vi kan organisere forebyggende og helsefremmende arbeid lokalt og regionalt på en måte som gir kortsiktige og langsiktige effekter. Den skal i tillegg gi eksempler på virkemidler og sørge for at deltagerne får gitt innspill til nasjonale reformer og satsninger. Det sier den nasjonale koordinatoren for Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, Kathrine Krüger Østbøll.

Nettverkssamling
Konferansen utgjør også den årlige nettverkssamlingen til Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Nettverket er den norske grenen av Verdens Helseorganisasjon sitt nettverk av Healthy Cities, hvor blant annet Østfold fylkeskommune er med sammen med 15 andre kommuner og fylkeskommuner.

–Vi har forsøkt å lage en konferanse som skal peke ut retningen for hvor det forebyggende og helsefremmende arbeidet bør gå i årene frem mot 2015. Det tas mange nasjonale grep på dette feltet for tiden, og det er viktig at kommunene innstiller seg på å gjøre lokale endringer for å i møtekomme utfordringene, sier Krüger Østbøll.

Hun tror konferansen vil skape stor interesse blant en rekke ulike miljøer.

–Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn vil nok være spesielt interesserte. Det samme vil nok også relevante departementer og direktorater være. Men vi har også forsøkt å gjøre konferansen aktuell for både helsepersonell, politiske og administrative ledere, samt akademiene. Skal de nasjonale initiativene bli vellykkede er det viktig at høgskoler og universiteter kan bidra til å bygge opp den kompetanse som kommune-Norge behøver for å nå nasjonale målsettinger. Samtidig ønsker vi å benytte denne anledningen til å få frem behovet for et tydeligere samspill mellom kommune-Norge og akademiene i det operative folkehelsearbeidet og politikkutformingen, sier hun.

Arrangører
Hovedarrangører for konferansen er foruten det nasjonale nettverket, Helsedirektoratet, Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa. Medarrangører har vært Fylkesmannen i Østfold, KS Østfold, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Høgskolen i Østfold, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Programkomiteen for konferansen har vært

 • Asle Moltumyr, Helsedirektoratet
 • Marit Espeland, Helsedirektoratet
 • Elisabeth Vestbakke Haugen, Fylkesmannen i Vestfold
 • Espen Rymoen, KS Østfold
 • Gry Rustad Pettersen, Østfold fylkeskommune
 • Marit Pedersen, Sarpsborg kommune
 • Solveig Hagelskjær, Fylkesmannen i Østfold
 • Tormod Lund, Fylkesmannen i Østfold
 • Knut-Johan Rognlien, Østfold fylkeskommune / Østfoldhelsa
 • Arve Negaard, Høgskolen i Østfold
 • Bent Olav Olsen, Fredrikstad kommune
 • Kathrine Krüger Østbøll, Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner

Last ned foreløpig program til konferansen her.
Meld deg på til konferansen her.