Østfoldmodell blir nasjonalt satsningsområde

Regjeringen vil stimulere til en nasjonal folkehelsekjede etter mønster av Folkehelseprogrammet i Østfold. Det kom frem da Stortingsmeldingen om Folkehelse ble lagt frem fredag 10. januar 2003.

Det er ordningen med et regionalt partnerskap og
forpliktende folkehelseavtaler mellom kommuner og fylkeskommunen som
har fattet regjeringens interesse. Østfold er det eneste fylket i
landet som har organisert folkehelsearbeidet på denne måten. Dette blir
av helseminister Dagfinn Høybråten vurdert som så interessant at han
oppfordrer alle fylkene i landet til nå å etablere folkehelsemodeller
etter mønster av Folkehelseprogrammet.

– Det er tydelig at
Regjeringen er enig i måten vi arbeider med folkehelse på. Dette er en
anerkjennelse til folkehelsearbeidet i Østfold, sier styreleder i
Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid.

Et problem med
folkehelsearbeidet i Norge er at mange aktører arbeider med
forebyggende og helsefremmende arbeid uavhengig av hverandre.


I Folkehelseprogrammet lanserte vi derfor begrepet folkehelsekjede som
en illustrasjon på at staten, fylkeskommunen, kommuner og frivillige
organisasjoner er gjensidig avhengige av hverandre. Dette tok vi
konsekvensen av og etablerte et partnerskap. Det er tilsvarende
folkehelsekjeder som regjeringen ønsker at resten av landet skal
etablere, sier Holm Sælid.

Stortingsmeldingen gir også signaler
om økonomiske midler til Østfold. Der hvor det er etablert partnerskap,
vil regjeringen stille midler til rådighet som et motsvar til lokale
ressursinnsatser, fremkommer det av meldingen. I dag er Østfold det
eneste fylket i Norge som oppfyller forutsetningene for tilskudd.

Folkehelseprogrammet har også fått gjennomslag for sitt arbeid med å forankre folkehelsearbeidet i plan- og bygningsloven.


Det har vært et stort problem for folkehelsearbeidet at det er en
frivillig oppgave for fylkene. Når det i budsjettforhandlingene er
avsatt midler til de lovpålagte oppgavene, har vi gang etter gang
opplevd at det bare er smuler igjen til folkehelsearbeidet. Vi har
derfor i to år påpekt overfor regjeringen og departementene at
folkehelsearbeidet må være en del av plan- og bygningsloven. Denne
stortingsmeldingen viser at vi har nådd frem med vårt budskap, fastslår
Bente Holm Sælid.

Folkehelseprogrammet er et partnerskap som
består av Østfold fylkeskommune og kommunene Våler, Sarpsborg,
Spydeberg, Askim, Aremark, Fredrikstad, Eidsberg, Hobøl og Rakkestad.
Og også i kommunene er stemningen stor.

– Det er ikke ofte at
noe Våler har vært med på å utvikle, blir fremhevet i
stortingsmeldinger. Så dette er en gledens dag for oss, fastslår Vålers
ordfører Gretha Thuen.
– Helseminister Dagfinn Høybråten inviterte
jo seg selv til Østfold for å lære av folkehelsearbeidet vårt for
nesten et halvt år siden. Slik sett var det jo ikke unaturlig at vi ble
nevnt i Stortingsmeldingen. Men at vi skulle få en så sentral plass,
var over all forventning, fastslår ordfører i Spydeberg, Stein Håland.


Like gledelig som at vi blir fremhevet som folkehelsemodell for resten
av landet, er det at vi også har fått gjennomslag for å styrke
folkehelsas plass i lovverket. Alt tyder på at kommuner og
fylkeskommuner i hele landet etter hvert vil bli forpliktet til å drive
folkehelseplanlegging, sier ordfører i Sarpsborg Jan Engsmyr.