Østfoldkommunenes planstrategier har blikk for folkehelse

Folkehelse har fått størst oppmerksomhet i planstrategiarbeidet til kommunene i Østfold.

Samtlige av kommunene i Østfold har nå en egen planstrategi, en plan for sine fremtidige planer. En gjennomgang av disse viser at planene har drøftet folkehelse. I en egen sak for Østfoldhelsa sitt styre gis det en gjennomgang av status for folkehelse i planstrategiene og styrets høringsarbeid overfor kommunene.

Fylkesmannen har også hatt en gjennomgang av kommunenes planstrategier og det viser at flesteparten har drøftet sine folkehelseutfordringer i planstrategien etter plan- og bygningsloven.

En spørreundersøkelse til kommunene i regi av Østfold analyse i samarbeid med prosjekt plansamhandling, en samarbeidsgruppe mellom fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune, viser at det er tema folkehelse som har fått størst oppmerksomhet i planstrategiarbeidet. Dette er i tråd med sentrale og regionale forventninger. Deretter kommer temaer som samferdsel, sentrumsutvikling og helse og omsorg.

Kommunene har til dels svært ulikt syn på nytten av det plangrunnlaget som er utarbeidet av statlige og regionale organer. Det er «Statistikkgrunnlag 2011» utarbeidet av Østfold analyse som i følge spørreundersøkelsen har hatt størst nytteverdi. Deretter kommer kommunehelseprofilene som er utarbeidet av folkehelseinstituttet og Østfold helseprofil 2012.

Styret i Østfoldhelsa har sammen med flere andre høringsinstanser bidratt til at folkehelse er omtalt og behandlet i planstrategiene. En gjennomgang av planstrategiene viser at flere kommuner har benyttet denne prosessen til å rydde i sitt plansystem med gjennomgående hovedtema som en rød tråd.

Inntrykket er også at veiledning til kommunene i det faste regionale planmøtet og de avholdte regionale kompetanseseminarer har gitt resultater. De fleste planstrategiene har hatt god medvirkning og har gode koblinger til regionalt planverk. Levekår og folkehelse er nå aktuelle drøftingstema i kommunenes plansystem.

Tilknyttet til oppstart av kommunale planstrategier er kommunene pålagt i forskrift til folkehelseloven å fremstille og offentliggjøre en lokal folkehelseoversikt. Denne forskriften kom seint i planstrategiprosessen slik at dette kravet er ikke like godt ivaretatt enda i alle kommuner. Folkehelseloven har tydelige krav til lokal helseoversikt. Planverk og handlingsplaner/økonomiplanen skal ha mål og tiltak som er forankret i lokale folkehelseutfordringer. – Helseoversikt for Østfold.

I regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024 heter det i hovedmål folkehelse: – Østfold skal bli ledende fylke for å utjevne sosiale helseforskjeller.- Høringsuttalelser og veiledning til kommunene er her et viktig bidrag.