Østfold Helseprofil 2011

Bakgrunn: Fra 2012 fikk kommuner og fylkeskommuner et forsterket lovkrav gjennom den nye folkehelseloven om å føre oversikt over befolkningens helsetilstand.

En utfordring er at det er for lite statistikk tilgjengelig på lokalt og regionalt nivå, og det som er tilrettelagt har gjerne fokus på forhold relatert til sykdom og død. Det alene er ikke godt nok. Det er også behov for kunnskap om hvilke faktorer i samfunnet som gjør at vi holder oss friske og hvilke av disse som lokale og regionale politikere faktisk kan gjøre noe med.

Fylkestinget i Østfold tok derfor initiativ til at Østfold Helseprofil 2011 skulle gjennomføres. Undersøkelsen er en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS, som ledes av Østfold fylkeskommune. Det er i all hovedsak finansiert gjennom EU-programmet Progress (2007-2013) som er EU-kommisjonen sitt program for sysselsetting og sosial solidaritet. For mer informasjon om prosjektet, se www.heprocom.net.

Østfold Helseprofil 2011 er dessuten en oppfølging av to tidligere undersøkelser i Østfold; Østfold Helseprofil 1997 og Østfoldhelsa 2004, og skal bidra til at vi kan følge utviklingen i folkehelsa over tid.

Tid:
Undersøkelsen ble gjennomført fra begynnelsen av november 2011 til utgangen av februar 2012.

Undersøkelsen gir kommunene i Østfold informasjon om blant annet følgende områder:
Selvopplevd helse og livskvalitet, helsetilstand, sykdom og plager, miljørelaterte- og individuelle ressurser og risikofaktorer, sosial deltagelse, håndtering og mestring av livets utfordringer.

Helseprofilens formål er å:
1. Gi et helhetlig overblikk over helse og livskvalitet i et lokalt, geografisk område.
2. Være et verktøy for praktiske formål (ikke forskning).
3. Identifisere problemer og ressurser til et lokalsamfunn.
4. Identifisere grupper med spesielle behov.
5. Danne basis for prioriteringer i planleggingen.
6. Indikere potensial for endring og utvikling.
7. Være et verktøy for målformulering.
8. Bli brukt til evaluering av politikk og tjenester.
9. Gi informasjon til demokratiske beslutningsprosesser, som kan bidra til å gjøre helse og velferdsspørsmål synlige overfor innbyggerne.

Utvalg:
Alle kommunene i Østfold deltok i undersøkelsen. Et spørreskjema ble sendt til inntil 2500 innbyggere i alderen 18-79 år, i de kommunene der innbyggertallet tilsa at så var mulig. I Fredrikstad og Sarpsborg ble utvalgene ytterligere utvidet for å kunne  fremskaffe mer informasjon på geografiske regioner innenfor de to byene. Totalt mottok 44.597 østfoldinger spørreskjemaet og 17.440 fylte det ut. Svarprosenten i undersøkelsen er 38,3.

Andre samarbeidspartnere:
TNS Gallup var ansvarlig for datainnsamlingen.

Last ned spørreskjemaet her
Last ned rapport for Aremark kommune her
Last ned rapport for Askim kommuner her
Last ned rapport for Eidsberg kommune her
Last ned rapport for Fredrikstad kommune her
Last ned rapport for Halden kommune her
Last ned rapport for Hobøl kommune her
Last ned rapport for Hvaler kommune her
Last ned rapport for Marker kommune her
Last ned rapport for Moss kommune her
Last ned rapport for Rakkestad kommune her
Last ned rapport for Rygge kommune her
Last ned rapport for Rømskog kommune her
Last ned rapport for Råde kommune her
Last ned rapport for Sarpsborg kommune her
Last ned rapport for Skiptvet kommune her
Last ned rapport for Spydeberg kommune her
Last ned rapport for Trøgstad kommune her
Last ned rapport for Våler kommune her

HEPROGRESS is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013). This programme is managed by the Directorate- General for Employment, social affairs and equal opportunities of the European Commission. It was established to fi nancially support the implementation of the objectives of the European Union in the employment and social affairs area, as set out in the Social Agenda, and thereby contribute to the achievement of the Lisbon Strategy goals in these fi elds. The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and pre-candidate countries.
PROGRESS mission is to strengthen the EU contribution in support of Member States’
commitment.

PROGRESS is instrumental in:
•providing analysis and policy advice on PROGRESS policy areas;
•monitoring and reporting on the implementation of EU legislation and policies in PROGRESS policy areas;
•promoting policy transfer, learning and support among Member States on EU objectives and priorities; and
•relaying the views of the stakeholders and society at large

For more information, see: http://ec.europa.eu/progress

The information contained in this publication does not necessarily refl ect the position or opinion of the European Commission.

Partners in HEPROGRESS

heprogresslogoer_high