Ønsker avklaring om Frisklivsprosjektet

- Vi ber om en avklaring om hvorvidt Helsedirektoratet vil engasjere seg videre i Frisklivsprosjektet i Østfold. Det sier ordfører i Spydeberg og styremedlem i Østfoldhelsa, Britt E. Gulbrandsen (KrF).

Det var i forbindelse med styremøtet i Østfoldhelsa i dag at styret etterlyste avklaringer fra Helsedirektoratet.

–   Det begynner å haste med avklaringer for at vi skal kunne sikre prosjektfremdriften. Vi har ennå ikke mottatt verken tildeling eller signaler om tildeling fra nasjonale myndigheter. Vi håper det kommer, for vi har kommet et godt stykke på vei med å mobilisere de ti kommunene i Indre Østfold til innsats. Jeg frykter at alt ramler sammen hvis staten ikke sikrer en videre oppfølging, sier hun.

Frisklivsprosjektet er innsats for å bedre livskvaliteten og folkehelsen for utsatte grupper av befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet, fokus på bra kosthold og tobakksslutt. Ved å komme tidligere inn med forebyggende behandling skal man redusere belastninger for den enkelte og redusere utgifter til behandling for samfunnet. Det kjøres motiverende samtaler for pasienter i et forsøk på å endre deres livsstil, i tillegg til at det igangsettes forebyggende tiltak overfor større grupper.

–   Dette er et eksempel på Samhandlingsreformen i praksis. Hva slags tilbud pasienten velger skal bestemmes av den enkelte bruker, sammen med den som gjennomfører helsesamtalen. Tilbudet varer i første omgang i 6 måneder men kan utvides til 12 måneder. Det koster 200 kroner for et halvt år, forklarer Gulbrandsen.

En målgruppe for prosjektet er inaktive grupper som har høy risiko for å utvikle livsstilssykdommer, eller som allerede har utviklet slik sykdom. Også grupper som har falt, eller er i ferd med, å falle utenfor arbeidslivet er målgrupper. Det samme er innvandrergrupper i risikosonen.

Anbefaler helseundersøkelser
Styret i Østfoldhelsa la også vekt på betydningen av å gjennomføre nye befolkningsundersøkelser i årene som kommer hvor innbyggerne kan fortelle om sine egne helse og miljøforhold. De var positive til både en større befolkningsundersøkelse for voksenbefolkningen, men så også behovet for å gjenta ungdomsundersøkelsen som ble kjørt i Østfold i 2008. De anbefalte fylkeskommunen om å følge opp begge deler.

–    Styret la deriblant vekt på at det må fremskaffes data på bydelsnivå. Det vil gjøre undersøkelsene mye mer aktuelle om vi kan se forskjeller i helsetilstanden i de ulike delene av kommunene. Da får vi virkelig et utgangspunkt for politikkutforming innenfor folkehelsefeltet i kommunene våre, sier Gulbrandsen.

Prosjekt om sosiale ulikheter
Østfoldhelsa er i ferd med å starte opp et prosjekt som skal vise hvilke virkemidler som ulike sektorer i kommuner og fylkeskommuner disponerer i arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller. Flere av styremedlemmene ga uttrykk for at det var viktig med kompetanseoppbygging av kommunalt ansatte innenfor denne problematikken. De anbefalte at det gikk ut en formell henvendelse til kommuneledelsen – så sant sekretariatet lykkes med å tilby kommunene et hensiktsmessig utdanningsopplegg.

Kommunalt folkehelsearbeid
Avdelingsleder Terje Eriksen og seksjonsleder/folkehelsekoordinator Gunvor Halstvedt fra Rakkestad kommune presenterte sitt folkehelsearbeid for styret, og de mottok ros for innsatsen med å revitalisere kommunens forebyggende og helsefremmende strategier. Særlig vakte det nyetablerte folkehelsenettverket i Rakkestad interesse, der store deler av kommuneorganisasjonen forplikter seg til å fokusere mer på forebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunen hadde også ideer om å få satt folkehelsefeltet mer på den politiske dagsorden, og det arbeides intensivt med å vurdere innspillene til kommuneplanen som deriblant har kommet fra styret i Østfoldhelsa.

–     Vi opplevde denne høringsuttalelsen som et nyttig innspill til folkehelsearbeidet vårt, sa avdelingsleder i Rakkestad Terje Eriksen.

På samme måte gikk styret i Østfoldhelsa gjennom forslaget til planprogram for Hobøl kommune. Planprogrammet kommunen har lagt ut til høring virker oversiktlig og har tydelige hovedkapitler hvor også fylkesplanens hovedtema kommer klart frem. Kommunen har satt seg som mål å få frem en mer levende samfunnsdel enn tidligere og med en vital handlingsdel hvor en siden kan vurdere grad av måloppnåelse. Styret i Østfoldhelsa har avgitt uttalelse og hadde flere forslag til endringer.

–    Blant annet så etterlyser vi mer fokus på trafikksikkerhet i det overordnede planverket. Tross alt er dette et felt som Hobøl allerede har bestemt seg for å prioritere, og da bør det også reflekteres i kommuneplanen sammen med skadeforebygging generelt. Vi synes også at kommuneplanen i større grad bør drøfte utfordringen med en aldrende befolkning. Det vil bli svært viktig for kommune-Østfold å holde de gamle friske så lenge som mulig. Jeg vil også trekke frem styrets uttalelse om at Hobøl i større grad bør diskutere hvordan de kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Dette er et område som må forankres politisk. Sosiale ulikheter handler om en systematisk urettferdighet i samfunnet, og det er viktig at vi ser på dette som en nasjonal dugnad der også små kommuner må gi sitt bidrag, sier Gulbrandsen.

Alle vedtakene i styret ble fattet enstemmig. Tilstede i styremøtet var for øvrig ordfører i Moss Paul Erik Krogsvold (Ap), varaordfører i Sarpsborg Linda Karlsen Duffy (Ap) og komiteleder fra Fredrikstad, Per Lebesby (KrF). Ståle Solberg (KrF), styreleder Aase Rennesund (SV) og Marta Lindås (V) representerte fylkeskommunen.