Ønsker å utjevne helseforskjeller

- Hvordan kan vi i praksis utjevne sosiale helseforskjeller?

Untitled Document

Spørsmålet stilles av prosjektleder Jan Thyrhaug, tidligere rådmann og assisterende fylkeshelsesjef som nå er engasjert av Østfold fylkeskommune. Prosjektet består i å utarbeide en publikasjon som skal synliggjøre praktiske virkemidler som ulike sektorer i kommuner og fylkeskommuner rår over i arbeidet for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Skal jobbe for å utjevne helseforskjeller
Flere stortingsmeldinger, samt ny plan- og bygningslov og folkehelseloven for fylkeskommuner, forplikter lokale og regionale aktører til å arbeide for å utjevne sosiale ulikheter i helse.

– Vi opplever at nasjonale myndigheter jobber godt for å etablere et kunnskapsgrunnlag for å utjevne helseforskjeller. Spørsmålet er hvordan denne kunnskapen skal overføres til konkret innsats i den kommunale og fylkeskommunale hverdagen? Her er det en del ubesvarte spørsmål som vi håper at dette prosjektet skal bidra til å gi svaret på. Trolig sitter også kommuner og fylkeskommuner med erfaringsbasert kunnskap på hva som virker og hva som ikke fungerer. Hvis prosjektet klarer å systematisere noe av denne kompetansen så tror vi at også det kan være verdifullt, sier Thyrhaug.

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet, og publikasjonen skal være ferdig i løpet av høsten.

Del av folkehelse i plan
Prosjektet er en del av Folkehelse i plan-prosjektet i Østfold. Kommunene som deltar her har forpliktet seg til å implementere utjevning av sosiale helseforskjeller som en overordnet strategi i det kommunale planverket.

– For at man skal lykkes med å utjevne sosiale helseforskjeller, så er vi av den oppfatning at hele organisasjonen må slutte seg til ideen om at man skal gjøre en innsats for å utjevne det vi opplever som en systematisk urettferdighet i samfunnet. Det er en grunn til at det kommunale og fylkeskommunale planverket må bake inn dette. Det er nok også en tendens i mange kommuner at det er flere aktører som arbeider med sosiale ulikheter, men hvor forankringen i kommunens politiske og administrative toppledelse mangler, sier Thyrhaug.

Han er av den oppfatning at kanskje den viktige målgruppen for publikasjonen er rådmenn.

– Hvis ikke rådmennene gir sin tilslutning til at organisasjonen skal ta et ansvar for å utjevne helseforskjeller så vil man aldri kunne utløse det hele og fulle potensialet, sier han.