Inviterer til Mot 2015

Hold av 22. – 23. september. Da arrangeres den nasjonal plan- og folkehelsekonferansen ”Mot 2015” i Østfold.

 

Last ned forhåndsvitasjon her

Det er i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner at Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa inviterer.

– Alle fylkene i landet har en satsning på regionale partnerskap. Mange deltar også i det nasjonale Helse i plan-prosjektet. Konferansen vil presentere evalueringene fra begge disse, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Skal tydeliggjøre ny kommunerolle
Konferansen har som formål å tydeliggjøre den nye kommunerollen i folkehelsearbeidet. Den skal komme med anbefalinger i forhold til en god organisering på lokalt og regionalt nivå og i tillegg skal den peke på virkemidler.

– Det pågår viktige nasjonale prosesser om dagen som vil få betydning for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge. Da tenker jeg både på samhandlingsreformen, lovprosesser og den nasjonale helse- og omsorgsplanen. Det er viktig å forberede kommuner og fylkeskommuner på endringene og sammen diskutere hvordan disse best kan håndteres lokalt og regionalt, sier Haabeth.

Aktuell for ledere
Han mener at konferansen bør være aktuell også for politiske og administrative ledere.

– Forebyggende og helsefremmende arbeid har tradisjonelt vært et felt som har vært lavt prioritert, men de siste årene har vi sett en utvikling på dette feltet. En rekke stortingsmeldinger vektlegger behovet for et større fokus, og det er også gjort viktige lovgrep. Gjennom samhandlingsreformen er det også stilt mer midler til rådighet. I denne brytningstiden er det viktig med tydelige ledere som peker ut kursen for sine organisasjoner. Vi vil derfor ha en egen sesjon som omhandler ledelse på felter som har tverrfaglig og nivåovergripende karakter, slik som folkehelse, sier Haabeth.

Andre temaer som vil stå i fokus er for eksempel planlegging for utjevning av sosiale helseforskjeller, helseovervåkning og revideringen av kommunehelsetjenesteloven.

– Vi venter et høringsnotat på lovendringen i august og vi vil bruke denne konferansen som en anledning til å bearbeide notatet i fellesskap. Dette blir en viktig lov særlig for kommunene, og da tror vi det vil være en fordel at vi sammen tenker rundt hva som kan forbedres i høringsnotatet, sier Haabeth.

Medarrangører på konferansen er Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, KS Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune.