Frivillighet for alle

Det handlet om mangfold i det frivillige arbeidet da Østfoldhelsa og Moss kommune inviterte til gratis folkehelsekonferanse.

Rundt 90 personer hadde tatt plass i Samfunnssalen i Moss den 4. september for å lære mer om sammenhengen mellom folkehelse og frivillig arbeid.

–   Utgangspunktet for konferansen er at Østfold fylkeskommune ved Østfoldhelsa og kommuner i Østfold skal samarbeide om en lokal ”frivillighetspolitikk”. Sammen med frivillig sektor ønsker vi å skape en arena for å diskutere hvordan samarbeidet mellom det offentlige og frivillige kan bedres. Blant annet vil vi se om det foreligger et potensial for å legge forholdene bedre til rette for frivillig arbeid, sier styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund.

Konferansen er et av flere tiltak Østfoldhelsa arrangerer som et ledd i arbeidet med å heve kompetansen omkring folkehelse i Østfold. Målgruppen denne gangen var både politikere, offentlig ansatte, frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og andre interesserte.

Det er Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle som setter fokus på frivilligheten som grunnleggende og svært viktig i det norske samfunnet. I tillegg til å gi folk muligheten til å delta i meningsfullt arbeid og fellesskap, betyr den frivillige innsatsen mye for viktige samfunnsmål.

–   Med utgangspunkt i regjeringens målsetting om å synliggjøre det flerkulturelle perspektivet, og å bidra til å skape bedre møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, ønsker vi i Østfoldhelsa å fokusere på mangfold i det frivillige arbeidet, sier Rennesund.

Sosial ulikhet i helse, eller forskjeller i helsetilstand som føoslash;lger sosiale og økonomiske kategorier som yrke, utdannelse og inntekt, var også et sentralt og beslektet tema.

–  Frivillige organisasjoner og tiltak fungerer som møteplasser for inkludering og integrering, og er dermed også veldig viktige i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. I tillegg har frivillige organisasjoner en viktig rolle i å etablere lavterskelstiltak for alle og da særlig for dem som ikke uten videre benytter seg av de ordinære organisasjonstilbudene, sier Rennesund.

Styrelederen i Østfoldhelsa legger til at også privat sektor, i tillegg til offentlig sektor, kan være en medspiller i utforming og gjennomføringen av frivillighetspolitikken sammen med de frivillige organisasjonene.

–   Næringslivet er i mange tilfeller opptatt av sitt samfunnsansvar og ønsker å støtte opp om frivillighetsarbeidet lokalt, legger hun til.

På konferansen i Moss var det et mangfold også av foredragsholdere. De kom fra bla. Kultur- og Kirkedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, kommuner og frivillige organisasjoner.

En stor internasjonal undersøkelse viser at Norge ligger helt på topp når det gjelder befolkningens deltakelse i frivillig virksomhet. Det er til sammen 115 000 lag og organisasjoner i Norge og det utføres rundt 113 000 årsverk frivillig arbeid. Andelen av befolkningen som har deltatt i frivillig arbeid siste året i undersøkelsen er på hele 59 prosent.

Deltakerliste

Last ned programmet

Last ned presentasjonene fra konferansen