Folkehelse i plan i Østfold

"Helse i Plan" var et prosjekt som tok initiativ til å forankre folkhelsearbeidet i kommunale og regionale plan- og styringsdokumenter. I Østfold ble prosjektet kalt ”Folkehelse I plan”. Folkehelseseksjonen ved Østfold fylkeskommune var sekretariat for prosjektet. Til koordinering av arbeidet var det avsatt cirka 25 % - 50 % stilling

Fylkesplan og kommuneplanene vurderes i et folkehelseperspektiv
Arbeidet med fylkesplanen for Østfold for perioden 2009-2012 ble administrativt sluttført i 2008 og er per dags dato vedtatt som gjeldende. Spesielt for fylkesplanen er at det er den første i landet med tilhørende arealdel. Her er det forsøkt ført en arealpolitikk som skal bidra til å styrke folkehelsa, og dette er et viktig nybrottsarbeid for arealplanlegging på fylkesnivå i Norge. Fylkesplanen er nå et viktig verktøy i oppfølgingen av kommunale planer. Folkehelseseksjonen og planseksjonen i fylkeskommunen går nå rutinemessig gjennom alle planprogram, planstrategier og kommuneplaner og vurderer disse også i et folkehelseperspektiv. Det holdes regelmessige samordningsmøter med fylkesmannen, med et spesielt fokus på folkehelseperspektivet nettopp som en konsekvens av folkehelse i plan-prosjektet. Det foretas løpende rådgivning og veiledning av kommunene, og det er utarbeidet en egen folkehelseveileder som kan være til hjelp i oppstartsfasen av kommuneplanbehandlingen. Styret i Østfoldhelsa behandler i tillegg kommunale planer/planprogram/planstrategier og avgir uttalelser.

6 kommuner deltok sammen med Østfold fylkeskommunen og fylkesmannen om å bedre folkehelseplanleggingen i Østfold. Det blet holdt regelmessige møter for kommunene og flere initiativ ble tatt for å øke fylkets kompetanse på å få folkehelse synlig i samfunnsplanleggingen.

Regionale utviklingsavtaler og fysisk aktivitet
Det er fra folkehelseseksjonens side lagt ned mye innsats for å sette folkehelse på dagsorden i fylkets fire ulike delregioner (Mosseregionen, Indre Østfold, Halden og Nedre Glomma). Dette har blant annet resultert i at for første gang kan folkehelse nå finansieres av regionale utviklingsavtaler som fylkeskommunen har forandlet frem sammen med kommunene. Avtalene stimuleres med betydelige økonomiske midler fra fylkeskommunen sin side hvor et viktig siktemål er å realisere målsettinger i fylkesplanen. Her er innsats for å få befolkningen i mer fysisk aktivitet ett av 3 prioriterte tiltak fra fylkeskommunen sin side.

Folkehelseperspektivet er med i fylkesdelplanene
Østfold fylkeskommune har nettopp vedtatt fylkesdelplanene for fysisk aktivitet og friluftsliv, samt fylkesdelplan for barn og unge og for kultur og for kulturminner. I disse planene er folkehelseperspektivet tatt med. Folkehelse er også svært synlig i økonomiplanen og budsjettvedtak.

I 2010 ble folkehelseseksjonen med i det nasjonale LUK-prosjektet (lokal samfunnsutvikling i kommunene) med sikte på å se dette i sammenheng med folkehelsearbeidet for øvrig. Her er det Indre Østfoldkommunene som vil være i fokus.

Det er nå også igangsatt et arbeid med en regional plan om folkehelse for Østfold fra 2012 (tilsvarende de tidligere fylkesdelplanene).

Sjekkliste og veileder for folkehelseplanlegging i Østfold
“Sjekkliste og en veileder for folkehelseplanlegging i Østfold” ble utarbeidet ved avslutningen av Folkehelse i planprosjektet og sendt ut til alle kommunene i fylket. Helsedirektoratet har nå tatt denne med i sitt videre utviklingsarbeid og lagt denne ut på sin webside som et anbefalt dokument. «Sammen med Vestfold sin sjekkliste danner disse grunnlaget for arbeidet med en nasjonal sjekkliste og innspill til kommuneplnenes samfunnsdel.

Om Helse i plan
Helse i plan er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverdepartementet og Helsedirektoratet.
St. meld. Nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) ga start og utgangspunkt til «Helse i plan» og hadde som mål å forankre folkehelsearbeidet i kommunale og regionale plan- og styringsdokumenter. Plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy i dette arbeidet.

Folkehelse og helse i plan – rapport
Helsedirektoratet
har kommet med en rapport som omtaler erfaringer fra flere års utprøvingsarbeid med Helse i Plan-ordningen og med Partnerskap for folkehelse. Tiltakene ser ut til å være gode grep med tanke på å fremme folkehelse. Fylkeskommunens rolle som støttespiller overfor kommunene er blitt styrket. Sluttrapport nr. 7

På kommunenivå oppleves Helse i plan og Partnerskap å ha hatt positiv effekt i form av økt kompetanse, mer tverrfaglig samarbeid, bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene, økning i antall praktiske folkehelsetiltak og bedre samarbeid mellom sektorer (offentlig – frivillig).

Erfaringene vil kunne være av stor verdi for den framtidige folkehelsesatsingen, bl.a. slik dette kommer til uttrykk i:?- ny plan- og bygningslov?- ny lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet ?- arbeidet med ny folkehelselov for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ?- arbeidet med Samhandlingsreformen og ny Helse- og omsorgslov ??I tillegg er det utarbeidet en oversiktsrapport, som viser resultatene fra evalueringene av Partnerskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofiler Rapport nr. 2

Kommunehelseprofiler gir en oversikt over folkehelsetilstanden, men for at verktøyet skal fungere formålstjenlig må det utvikles videre.

Sluttrapport: Folkehelse i plan Østfold 2006 – 2010.pdf

Erfaringer og tips fra «Folkehelse i plan» i Østfold – ei verktøykasse:

Folkehelsesjekkliste   “Sjekkliste og en veileder for folkehelseplanlegging i Østfold”
Ulykkesstatistikk   Dødsulykker i Østfoldkommunene
Spørreundersøkelse   Bruk av helseundersøkelse blant ungdom til kommunikkativ planlegging
Nettverk   Danner Østfoldnettverk av trygge lokalsamfunn
Innbyggerne spørres   Ny befolkningsundersøkelse igangsettes i Østfold
HEPRO erfaringer   HEPRO (Health and well-being in the Baltic Sea Region) verktøykasse
Kost – fysisk aktivitet   «Helsefremmende skoler» i Østfold
Internasjonal kompetanse   WHO Healthy Cities : «Healty urban planning»
Sluttkonferansen for
Helse i plan
  Foredrag på Nasjonal folkehelsekonferanse i Østfold
«Mot 2015»
Plankompetanse   Prosjekt Plansamhandling 2011-2013
HEPRO gir argumenter   Alkoholforbruket bør begrenses
Kunnskapsbasert info   Helse på kommunale websider
Regionalt samarbeid   Folkehelse i plan i Mosseregionen
Frivillighet   Frivillighetspolitikk i Moss
Folkehelse på websiden   Spydeberg kommunes folkehelsetema på websiden
     
Noen eksempler:  

Folkehelse i plan og styringsdokumenter

Eidsberg kommune   Oppvekstplan for Eidberg 2009 – 2012-Se sidene 9 -10
Eidsberg kommune   Folkehelseprogrammet 2009 side 1-2
Sarpsborg kommune   Årsrapport 2009 Se sidene 6-7 Samfunn, levekår og helseindikatorer
Sarpsborg kommune   Planstrategi ..mot 2016 Se levekår sidene 6-12 Ungdomshelseundersøkelsen er grunnlagsargumentasjon
Mosseregionen:
Moss, Rygge, Råde og Våler
  Råde Kommuneplan 2011-2022 Høringsforslag Se folkehelse s12 – 13
Våler Kommuneplan 2011-2022 høringsforslag
Rygge Kommuneplan 2011- 2022 høringsforslag
Moss Kommuneplan 2011- 2022 høringsforslag
Spydeberg kommune   Kommuneplan 2007-2020 Se s 16-17 Fokusområde Folkehelse
Spydeberg kommune   Økonomi- og strategiplan 2011-2014. Se s 12-15
Spydeberg kommune   Årsmelding 2010. Se s 33-34
Spydeberg kommune   Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 – 2020 Medvirkningsprosesser og Safe Community(Trygt lokalsamfunn)
Spydeberg kommune   Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2005 – 2017- Se helseaspektet i planen
Østfold fylkeskommune   Østfold mot 2050 s 14-15 Levekår og folkehelse
Østfold fylkeskommune   Økonomiplanen styrker folkehelsesatsningen
     
Nyhetsoppslag   Folkehelse
Østfoldhelsa   Folkehelsekonferanser
     

 

Kommune

 

Askim kommune

Planstrategi for Askim kommune 2012-2015(Ksak44/2012)

Aremark kommune

Planstrategi for Aremark kommune 2012-2015 (Ksak

Eidsberg kommune

Planstrategi for Eidsberg kommune 2012-2015 (Ksak 134/12 den06.12.2012)

Fredrikstad kommune

Planstrategi for Fredrikstad kommune 2012-2015 (Bst_sak48/2012 den 03.05.2012)

Halden kommune

Planstrategi for Halden kommune 2012-2015 (Ksak 135/2012 den 15.11.2012)

Hobøl kommune

Planstrategi for Hobøl kommune 2012-2015 (Ksak95/2012-17.des)

Hvaler kommune

Planstrategi for Hvaler kommune 2012-2015 (Ksak

Marker kommune

Planstrategi for Marker kommune 2012-2015 (Ksak

Moss kommune

Planstrategi for Moss kommune 2012-2015   (Bst-sak 080/12)

Rakkestad kommune

Planstrategi for Rakkestad kommune 2012-2015 (Ksak

Rygge kommune

Planstrategi for Rygge kommune 2012-2015 (Ksak 68/2012)

Rømskog kommune

Planstrategi for Rømskog kommune 2012-2015 (Ksak

Råde kommune

Planstrategi for Råde kommune 2012-2015 (Ksak 50/2012)

Sarpsborg kommune

Planstrategi for Sarpsborg kommune 2012-2015 (Bst.sak105/12 den 13.12.2012)

Skiptvet kommune

Planstrategi for Skiptvet kommune 2012-2015 (Ksak 69/2012 den 16.10.2012)

Spydeberg kommune

Trøgstad kommune

Planstrategi for Trøgstad kommune 2011-2015 (Ksak 056 /12 den 18.9.2012)

Våler kommune

Planstrategi for Våler kommune 2012-2015 (Ksak 32/2012)