Fokus på barn og unge

Det ble engasjerende og lærerikt i Bystyresalen da den andre av Østfoldhelsas tre kursdager ble arrangert i Sarpsborg 26. august.

Den første dagen i kursrekka ga en grunnleggende innføring i folkehelseteori. Formålet denne gangen var å fokusere på utfordringene knyttet til folkehelsearbeid blant barn og unge.

–   De første leveårene danner mye av grunnlaget for helsetilstanden vår resten av livet. Vi har derfor valgt å rette fokuset mot folkehelsearbeid for barn og unge, sier Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold Bengt Morten Wenstøb.

Han ga i sin forelesning de frammøtte en innføring i barndommens historie, og betydningen denne har for dagens unge. Viktige lovendringer i forhold til barns rettigheter og spesielt FNs barnekonvensjon var blant de sentrale temaene. Wenstøb presiserte verdien av et godt og strukturert arbeid med barn og unges helse.
 
–   For å kunne sette seg inn i hva et barneperspektiv i folkehelsearbeid handler om, er det viktig å vite noe om historikken som ligger til grunn for barns rettigheter og barnekonvensjonen. Fra å være totalt rettighetsløse for hundre år siden er dagens barn beskyttet av lover som skal sikre deres rettigheter som personer i samfunnet, fortsetter Wenstøb.

Deltakerne fikk også høre professor Peter F. Hjort forelese om utfordringer og muligheter i folkehelsearbeidet mot barn og unge. Hjort regnes som en nestor innen folkehelsearbeidet i Norge, og han bød sjenerøst på sine erfaringer og betraktinger gjennom et langt liv bla.a. som avdelingsleder ved Folkehelseinstituttet.

De to store utfordringene Hjort ser innen folkehelsearbeidet generelt idag er de økende sosiale forskjellene og integreringen av ikke-vestlige innvandrere. I forhold til barn og unge mener professoren at arbeidet bør være tosidig, og legge vekt på samarbeid.

–  Det tradisjonelle, medisinske arbeidet hvor en legger vekt på sykdom og problemer må fortsette. I tillegg må man tenke mer pedagogisk og forsøke å bygge opp verdier og holdninger. Dette arbeidet krever fantasi og engasjement og forutsetter samarbeid mellom alle som har med barn og unge å gjøre, sa Hjort i sitt foredrag.

Fra Barneombudet stilte Seniorrådgiver Tone Viljugrein og Annette Storm Thorstensen. De ga tips og veiledning til hvordan man kan lage en oppvekstplan for barn og ungdom og hvilke mål som bør prioriteres. De informerte også om hvilken rolle barnas talsperson har i folkehelsearbeidet.

Kursrekka i folkehelsearbeid er et samarbeid mellom Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune, Høgskolen i Østfold og fylkesmannen. Den tredje og siste kursdagen holdes 10. September. Temaet vil da være folkehelse og begrepet empowerment.

Presentasjoner fra kurset