Ille bra i Østfold!

Østfold-ungdommen har svært god helse, drikker mindre alkohol enn ungdom i andre fylker og er mer fornøyd med egen vekt enn ungdom i andre fylker. Det viser resultatene fra spørreundersøkelsen "Østfoldhelsa 2008".

Undersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” er gjennomført av Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt og TNS Gallup.

Totalt deltok over 1500 elever i undersøkelsen, hovedsaklig elever fra 10. klassetrinn, men også noen elever fra 8. og 9. klasse. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om helse, miljø og trivsel. Resultatene, som nylig ble offentliggjort på en konferanse i Sarpsborg, baserer seg på svarene fra elevene i 10. klasse.

–  Undersøkelsen viser at deltakerne i Østfold-undersøkelsen i stor grad vurderer sin egen helse som god eller svært god, faktisk svarer hele 90 prosent dette. Tallene fra Østfold viser at flere vurderer helsa som ”svært god” sammenlignet med andre fylker, sier Seniorrådgiver Liv Grøtvedt i Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

53% av guttene og 39% av jentene i undersøkelsen mente at egen helse var ”svært god”, sammenlignet med hhv. 40% og 28% for gutter og jenter i de andre fylkene.

Undersøkelsen viser også at Østfold-elevene drikker mindre alkohol enn sine jevnaldrende i andre fylker.

–  Både i forhold til oppgitt ukentlig forbruk og hvor mange ganger elevene oppgir å ha vært beruset totalt, ligger tallene fra Østfold under det sammenligningsgrunnlaget vi har fra undersøkelser i andre fylker, sier Grøtvedt.

I Østfold oppga 8% av guttene at de hadde drukket alkohol ukentlig i løpet av det siste året, sammenlignet med 15% i de andre fylkene. Av guttene oppga 31% at de totalt sett hadde vært beruset 2-3 ganger eller mer, sammenlignet med 46% i de andre fylkene. Tilsvarende forskjeller ble funnet for jentene.

–  Riktignok er undersøkelsene fra de andre fylkene noe eldre, men de er i stor grad sammenlignbare. Den nasjonale trenden for alkoholbruk blant ungdom har vært oppadgående det siste tiåret, så derfor er det overraskende at man nå finner tall som tyder på lavere alkoholbruk blant 15-16-åringene, sier Grøtvedt.

Kartlegging av befolkningens helsetilstand inngår i et viktig og målrettet folkehelsearbeid. Østfoldhelsa har i løpet av de siste 10 årene gjennomført flere store helse- og miljøundersøkelser for aldersgruppen 15-79 år. Dette er den første for ungdom.

–  Resultatene er i hovedsak svært positive fordi de viser at ungdom i Østfold anser seg selv som sunne og friske, med en høy grad av trivsel – over 90% oppgir at de trives på skolen. En stor andel, nærmere 70%  av deltakerne, er fysisk aktive i form av idrett 3-4 ganger i uka. og vi ser mindre alkoholkonsum enn i andre fylker. Dette er selvsagt positivt, sier Rennesund.

Men det er også utfordringer å ta tak i. Flere jenter begynner for eksempel å snuse enn tidligere. 13%  av jentene i undersøkelsen snuser nå "av og til", 2%  snuser daglig. I Østfold fant man også en høyere andel med psykiske plager enn man har funnet tidligere i andre fylker. Dessuten fant man at 14% av jentene kunne klassifiseres som undervektige basert på selvrapportert høyde og vekt.

Ungdomsundersøkelser blant 15-16-åringer er tidligere gjennomført i andre fylker i Norge. Disse har vært til inspirasjon og god informasjon for undersøkelsen i Østfold.

–  Ungdomsundersøkelsen er ment å være en inspirasjonskilde i folkehelsearbeidet, i arbeid med ungdoms oppvekstvilkår og i det å skape en debatt om betydningen og prioriteringen av en god ungdomspolitikk, sier Rennesund.

Gjennomføringen av ungdomsundersøkelsen var et gratistilbud til samtlige av kommunene i Østfold. Undersøkelsens resultater skal brukes som grunnlag for ny planlegging og prioritering innen forebyggende og helsefremmende tiltak.

Undersøkelsen er en del av WHO/EU prosjektet HEPRO, som ledes av Østfold fylkeskommune. I dette prosjektet svarte 45000 Europeere fra 8 land på spørsmål om sin egen helse, noe som gir et svært godt grunnlag for videre analyser og sammenligninger mellom landene. Resultater fra denne undersøkelsen ble også presentert på konferansen i Sarpsborg.

Last ned faktaark om undersøkelsen