Folkehelsekonferanse i Fredrikstad

26. februar er Folkehelseprogrammet medarrangør for en folkehelsekonferanse i Fredrikstad. Konferansen innleder Østfold sin markering av at helsevesenet i Norge er 400 år. Sentralt på konferansen står presentasjonen av Stortingsmeldingen om folkehelse som nylig er lansert.

Stortingsmeldingen om folkehelse legger føringer på folkehelsearbeidet i den neste tiårsperioden. Meldingen vektlegger blant annet det gode arbeidet som er gjort innenfor dette feltet i Østfold. På denne bakgrunn anses konferansen som sentral for alle som arbeider med folkehelse i fylket.

Målgruppen for konferansen er for øvrig ledende helsepersonell i sykehus, spesialisthelsetjeneste og regionale helseforetak, samt ledere i kommuner, fylkeskommunen og hos fylkesmannen. Også humanitære organisasjoner, skolene og idrettslivet vil bli invitert.

Folkehelseprogrammet presenteres
Også Folkehelseprogrammet vil bli presentert på konferansen. Her vil det bli orientert om hvordan partnerskapet jobber. Foreløpig står ni Østfoldkommuner utenfor Folkehelseprogrammet og konferansen anses som en mulighet for disse til å sette seg nærmere inn i hva programmet står for. Kommuner som er interesserte i å bli med i Folkehelseprogrammet vil bli orientert om muligheten for å delta.

Konferansen holdes på Hotel City i Fredrikstad. Arrangører er Sosial- og helsedirektoratet, Fylkeslegen i Østfold og Folkehelseprogrammet i Østfold.

PROGRAM
Kl. 09.00 Registrering – kaffe/te og enkel servering
Kl. 09.30 Åpning av utstilling og konferanse
v/ fylkesmann Edvard Grimstad
Kl. 09.45 Kulturelt innslag
v/ elever på musikklinja, Greåker videregående skole
Kl. 10.00 Hva kan vi lære av 400 år med offentlig helsevesen?
v/ tidligere fylkeslege i Hedmark Hans Petter Schjønsby
Kl. 10.30 Pause
Kl. 10.45 Presentasjon av St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge
v/ politisk rådgiver Line Henriette Holten Hjemdahl, Helsedepartementet
Kl. 11.30 Aksjonsplanen – presentasjon av sentrale aktiviteter i jubileumsåret
v/ seniorrådgiver Per Wium, Sosial- og helsedirektoratet
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Folkehelsearbeid i Østfold før og nå
v/ Barbro Kvaal, kommunelege I, Trøgstad kommune
Kl. 14.00 Pause med frukt og grønt
Kl. 14.15 Samarbeid for bedre folkehelse
v/ Arvid Wangberg, leder for folkehelseprogrammet i Østfold
Kl. 14.35 Utvikling av lokalsamfunnet i et folkehelseperspektiv
v/ Terje Heen, prosjektleder, Fredrikstad kommune
Kl. 15.00 Avslutning
v/ fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus