Forpliktet Østfold til å jobbe med sosial rettferdighet

Sammen med byer som blant annet Istanbul, Wien, Barcelona, Milano og Liverpool forpliktet fylkesordfører Ole Haabeth Østfold fylkeskommune til å arbeide enda mer med sosial rettferdighet.

Det var på Verdens Helseorganisasjon sin konferanse om helsefremmende byer at Haabeth undertegnet Zagreb-deklarasjonen. Det samme gjorde Sandnes og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner som er den norske grenen av den internasjonale WHO Healthy Cities-bevegelsen.

–    Et av de store fokusområdene på konferansen var spørsmålet om sosial rettferdighet. Vi ser at samfunnet er tilrettelagt på måter som forsterker sosiale helseforskjeller fremfor å redusere dem. En slik sosial urettferdighet bryter med verdigrunnlaget til de fleste av de politiske partiene i Østfold. Ved å undertegne denne deklarasjonen signaliserer vi at dette feltet vil bli prioritert i årene som kommer, sier Haabeth.

Ole Haabeth signerer Zagreb-erklæringen

Andre områder som har høy prioritet i deklarasjonen er hensynet til bærekraftig utvikling og politisk ansvar for å stimulere til at egen virksomhet og samfunn går foran med godt eksempel. Betydningen av tverrsektoriell og nivåovergripende innsats løftes også frem.

–    Deklarasjonen understreker også hvor viktig folkehelsearbeidet er for den økonomiske utviklingen. Internasjonalt ser man på folkehelse som et konkurransefortrinn for næringsliv og byer i langt større grad enn hva vi gjør i Norge. Det er åpenbart at en god folkehelse fører til mindre sykefravær, høyere effektivitet og bedre trivsel og livskvalitet, sier Haabeth.

Folkehelsearbeid har stor politisk oppmerksomhet i Østfold fylkeskommune, som nå har vært med i WHO-samarbeidet i to år.

–    Verdens Helseorganisasjon er blant annet veldig opptatt av å fokusere på utjevning av helseforskjeller ved å bruke planlegging som et verktøy. I Østfold har vi nå en fylkesplan på høring som har med seg mange av de perspektivene som Verdens Helseorganisasjon vil at vi skal jobbe med. Ikke minst vil samfunnsplanleggingen i Østfold i årene som kommer fokusere mye mer på en helsefremmende byutvikling enn hva vi har gjort tidligere. Både i Østfold og i verden for øvrig ser vi at stadig flere mennesker trekkes til byområdene, og det forplikter oss til å utforme byer som stimulerer til et sunt og bærekraftig miljø som skaper trivsel for innbyggerne våre. Deklarasjonen går for øvrig ganske langt i å understreke at helse og likhet skal settes i sentrum for urban drift og planlegging – det skal med andre ord være et overordnet hensyn. At det blåser slike vinder i Europa bør også norske arkitekter, byplanleggere og samfunnsplanleggere merke seg, sier han.

WHO Healthy Cities representant i Norge, Richard Brattli, har også merket seg andre sentrale områder i deklarasjonen.

–    Den poengterer blant annet betydningen av nytenkning, som jeg ser kan være et middel til å engasjere nye grupper og få opp entusiasme og inspirasjon i folkehelsearbeidet. Et eksempel på det er temaet  ”Happiness and wellbeing” som nå får stadig mer oppmerksomhet. Erklæringen stadfester også på en tydelig måte ministererklæringen fra år 2000 som ble undertegnet i Mexico, der betydningen av å ha nasjonale Healthy Cities-nettverk ble fremhevet, sier Brattli.

Last ned deklarasjonen her (norsk versjon)
Les deklarasjonen her (engelsk versjon)