Folkehelse prioriteres i økonomiplanen

Økonomiplanen til Østfold fylkeskommune markerer at de prioriterer forebygging, sier leder av Østfoldhelsa Aase Rennesund.

I planen som ble vedtatt av fylkestinget i juni, foreslås det at folkehelsearbeid styrkes blant annet på følgende måte:

  • Arbeid med helseovervåking, kr. 500.000,- for 2012.
  • Forebygging av rus og kriminalitet, kr. 300.000

Økonomiplanen er derimot ikke bindende for fylkeskommunen men signaliserer ønskede politiske prioriteringer. Endelig beslutning blir tatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i fylkestinget i desember.

–Etter valget vil arbeidet med å avklare fremtidig organisering av Østfoldhelsa begynne. I inneværende periode har det vært avsatt midler til en styrelederfunksjon i 50 %. Det sies i planen at disse lønnsmidlene skal forbli i folkehelsearbeidet, selv om man velger en løsning hvor denne funksjonen får et mindre omfang, sier Rennesund.

Rennesund understreker også at en rekke andre prioriteringer har folkehelseperspektiver ved seg.

–Ikke minst handler dette om prioriteringer som skal øke gjennomføringsgraden i videregående skoler. Dette er kanskje fylkeskommunens viktigste bidrag for å redusere sosiale ulikheter i helse. Jeg ser vedtaket om at også alle lærlinger nå skal få gratis pc som et av mange bidrag i dette arbeidet, fastslår hun.

I fylkesrådmannens forslag var det fra foreslått en økning til arbeidet med gratis frukt og grønt til elevene på en halv million kroner. Disse midlene kan også benyttes til å subsidiere sunn skolefrokost.

Miljø og folkehelseprofil
Foruten en rekke folkehelseføringer, hadde fylkestingspolitikerne flere tillegg til økonomiplanen med en tydelig miljøprofil. Deriblant ble det satt av 400 000 kroner for å stimulere unge mennesker til å benytte kollektive transportmidler. Aldergrensen for barnebillitt på bussene ble bestemt satt opp til 20 år og ordningen ”Trygt hjem for 50,-” utvides. Dette skal følges opp ved at det gjøres avtale med nattbussene om bruk av ungdomskort og barnebillett for passasjerer under 20 år.

Rennesund viser også til at økonomiplanen gir verbale føringer til den fylkeskommunale driften.

–Her må man spesielt legge merke til at arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse holdes høyt, at Østfoldhelsa skal videreføres samt at fylkespolitikerne er opptatt av å bygge gang og sykkelstier, sier hun.

Ønsker spillemidlene vurdert
Folkehelsearbeid ble også drøftet i andre saker i fylkestinget. Det ble deriblant etterlyst en vurdering av om hvorvidt spillemidlene kan brukes på en klokere måte.

–Østfold bruker ikke opp alle tilgjengelige midler til nærmiljøtiltak, og vi ønsker en vurdering av om hvordan dette kan ivaretas. Ikke minst er vi opptatt av om disse på en bedre måte kan benyttes til å utjevne sosiale ulikheter i helse, sier hun.