1,8 folkehelsemillioner til kommuner i Østfold

Kommuner i Østfold kan nå søke om støtte til lokale folkehelseprosjekter.

 

Det er Østfold fylkeskommune som har lyst ut midlene, gjennom partnerskapet Østfoldhelsa. Totalt er det satt av 1,8 millioner kroner, og søknadsfristen er 1. desember.
 

  • Et hovedformål med ordningen er å igangsette tiltak som skal bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Det er kanskje vår største folkehelseutfordring i Østfold.

Det sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp. Hun viser til tall fra den store helseundersøkelsen Østfold Helseprofil, der over 44.000 østfoldinger ble spurt og cirka 17.500 deltok. Den viste at de fleste østfoldinger rapporterte om god eller svært god selvopplevd helse. Men bak et positivt gjennomsnitt lå et langt mer alvorlig funn. Forskjellene mellom høyt og lavt utdannede var svært store. Den samme ulikheten viste seg mellom de som sto i og utenfor arbeid. Blant de yrkesaktive oppga 83 prosent at de hadde god eller svært god selvopplevd helse. Det tilsvarende tallet for uføre, sosialhjelpsmottagere eller sykemeldte var 36.
 

Lyses ut for andre gang
Dette er andre gang at fylkets kommuner kan søke om disse tilskuddsmidlene. Mens potten forrige gang var på 900.000 kroner, er den nå doblet.
 

  • Arbeid med å redusere sosiale ulikheter i helse er høyt prioritert, og dette er bare et av flere grep vi tar. Særlig er arbeid for å få flest mulig elever til å fullføre og bestå videregående et viktig innsatsområde, sier hun.

Søknadsfrist er 1. desember, og midlene vil bli tildelt i februar 2014. Følgende prosjekter fikk støtte i juni tidligere i år:
 

  1. Våler kommune: Frisklivsarbeid i Våler. Tildelt kr 150.000.
  2. Sarpsborg kommune: Innbyggerundersøkelse i utvalgte soner. Tildelt kr 140.000.
  3. Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom. Tildelt kr 295.000.
  4. Halden kommune: Tilrettelegging for fysisk aktivitet i ungdomsskoler utenom ordinært tilbud. Tildelt kr 200.000.
  5. Aremark kommune: Barns levekår i Aremark: fokus på fysisk aktivitet og kosthold for barn og unge. Tildelt kr 45.000.
  6. Sarpsborg kommune: Kunnskap og kompetanse på det tverrfaglige folkehelsearbeidet. Tildelt kr 70.000.

 

Skal bidra til å realisere folkehelseplan
Midlene gis til kommunene for at de skal bidra til å realisere Handlingsprogram 2012 – 2015 til Regional plan for folkehelse i Østfold. Foruten at det ved tildeling skal legges det vekt på tiltak og prosjekter som «kan utgjøre en forskjell» i arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse, prioriteres også prosjekter som bidrar til å utvikle helseoversikter lokalt og regionalt, samt tiltak for å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet. Også tiltak som kan sannsynliggjøre at de vil gi konkrete endringer og/eller forbedringer i folkehelsearbeidet prioriteres.

 

Kontaktpersoner:

  • Leder av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune / styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp: Tlf.: 913 90 014