Prosjektets målsetting var å utvikle og etablere et senter  som kunne tilby en unik    helsepedagogikk. Elevene skulle lære  ved å  oppdage  og å  oppleve. Det var ment å gi barn, ungdom og  voksne  kunnskap og opplevelser om  kropp, sjel og  miljø som kunne bidra til sunne  livsstilsvalg.

Opplevelsespedagogikken hadde til hensikt å supplere den  tradisjonelle  helseopplæringen  som  finner sted i  skolen i dag.  Helsekilden  skulle  være et frivillig tilbud  til grunnskolene i  Østfold. Ideen til Helsekilden er hentet fra The Health Adventure i Nord Carolina i USA. Et tilsvarende helseeventyr var allerede bygget opp i Vara i Sverige. Her var dette blitt en stor suksess, og ventelistene for å besøke senteret var lange.

Hensikten med Helsekilden var å gi grunnskolene et tilbud om undervisning og opplæring i temaer som angår kropp, helse, livsstil og miljø – og som var en del av læreplanen for grunnskolen. Slik skulle elevene få et bedre kosthold og øke sin fysiske aktivitet. Helsekilden skulle også forebygge bruk av tobakk og rusmidler. I tillegg skulle senteret motvirke mobbing og gjøre barna bevisste på verdivalg. Senteret tok også sikte på å undervise lærere i helsepedagogikk, slik at de på egen hånd kunne gjøre denne undervisningen til en spennende opplevelse for elevene. Slik ønsket Helsekilden å nå flere elever over tid med sitt budskap. Det var også aktuelt å arrangere egne temadager for foreldrene i samarbeid med lokale arbeidsutvalg for foreldre (FAU). Her kan foreldrerollen i forhold til fysisk aktivitet, rusmisbruk og kosthold være eksempler på aktuelle temaer.

Helsekilden ble fra 2003 etablert som et 3-årig Interreg IIIA-prosjekt. Målgruppen var samtlige grunnskoler i Østfold og i 15 svenske kommuner i Västra Götaland. På svensk side av grensen ble Hälsokällan igangsatt. Det norske senteret åpnet i 2004, som en del av Østfold fylkeskommune. Renate Rosen Skinne var prosjektleder. Prosjektet ble deretter prolongert i ett år før det ble overtatt av Sarpsborg kommune i 2007.

Helsekilden var et spleiselag med en totalramme på 4,1 millioner kroner. Folkehelseprogrammet i Østfold fylkeskommune bidrar med to tredjedeler av denne summen. INTERREG støttet prosjektet med den siste tredjedelen. For den svenske delen av prosjektet var det en egen finansieringsplan.

I dag er Helsekilden integrert i vitensenteret INSPIRIA.