For å kunne bidra til utvikling av et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig i oversiktsarbeidet, inviterte Helsedirektoratet fylkeskommunene til å søke om deltakelse til prosjektet: «Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Prosjektet varer fra 2015-2018.

Østfold var ett av åtte fylker som ble valgt ut. Helsedirektoratet har gitt fire millioner kroner til å følge opp Østfold-delen av prosjektet, og signalisert ytterligere to millioner i 2017.

Prosjektets formål i Østfold er å skape bærekraftige nærmiljøer som reduserer sosiale ulikheter i helse. De temaene som det skal jobbes med vil i hovedsak handle om frivillighet, integrering, psykisk helse og helsefremmende arenaer.

Prosjektet handler særlig om å fremskaffe kunnskap som ikke kan tallfestes. Utviklingsarbeidet skal legge til rette for medvirkning fra befolkningen i kartlegging og identifisering om nærmiljø- og lokalsamfunnskvaliteter som hemmer og fremmer helse og trivsel. Den type kunnskap, gir gjerne en annen innsikt om viktige forhold i nærmiljøene enn tradisjonell statistikk. Begge typer fakta er viktig i samfunnsplanleggingen.

 

Nasjonale delmål:

  • Bedre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser.
  • Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnene.
  • Utvikling av egnede metoder i medvirkningsarbeidet.
  • Å legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer.
  • Tilrettelegging for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø og lokalsamfunnskvaliteters betydning for folkehelse.

Fire kommuner i Østfold er med på prosjektet: Marker, Fredrikstad, Sarpsborg og Trøgstad.

 

Dette er noen av delprosjektene som Østfold-kommunene skal jobbe med:

  • Prosjekt «Se meg»: Innsats i Marker for å styrke ungdoms psykiske helse med hjelp av Ungdommens kulturhus.
  • Områdeutvikling av utvalgte bydeler i Sarpsborg og Fredrikstad med levekårsutfordringer.
  • Utvikle samarbeidsarenaer med frivilligheten i Trøgstad hvor man sammen jobber med folkehelseutfordringene i kommunen
  • Evaluere helsekonsekvenser av arbeidet med deltagende budsjett på Trosvik torg i Fredrikstad
  • Lage lokale helseoversikter, som skal brukes i kommuneplanleggingen og som også skal vise hvilke ressurser som lokalbefolkningen mener kommunen har.

Også Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold er deltagere i prosjektet.