Nå kan din skole søke om RØRE-midler

Ny arena med aktiviteter på Mysen videregående skole fra 2019

Fra og med 2019 er det oppstart for enda en videregående skole som nærmiljøarena – på Mysen videregående skole som er blitt en del av prosjektet Mestring og mening. Denne satsingen skal i Østfold øke robusthet og motstandskraft slik at flere barn og unge opplever mestring, mening og tilhørighet. – Fylkestinget har gått inn med 200.000 kroner årlig til en frivillighetskoordinator som skolen nå vil se i sammenheng med denne satsingen, sier Hege Arnesen, folkehelsgerådgiver i Østfold fylkeskommune.

 

Høgskolen i Østfold i en positiv folkehelseutvikling

Evalueringen av Østfoldhelsa tyder på at øvrige partnere er mer fornøyde med Høgskolen i Østfold nå enn hva de var i 2010. – Dette samsvarer med hva vi opplever i praksis. Høgskolen er blitt en veldig god partner for folkehelsearbeidet i Østfold. Det sier nestleder i Østfoldhelsa og ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække. 

Skolefrokostundersøkelse 2018

I skoleåret 2017-2018 fikk 32 skoler støtte gjennom RØRE 6-19-prosjektet til å prøve ut servering av frokost på skolen en eller flere dager i uken. De fleste skolene serverte havregrøt før skoledagen startet.

Sunne arbeidsplasser gir høy sysselsetting

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 sier regjeringen at den vil legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Men skal man få det til kreves det et helhetlig syn på norsk arbeidsliv der man også styrker innsatsen mot sosial dumping og svart økonomi. Fordi seriøse arbeidsgivere ikke kan konkurrere mot useriøse.

Helsefremmende lokalsamfunn i Østfold

Hva er det som skaper gode lokalsamfunn? I utviklingsprosjektet Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2015-2018 deltar åtte fylkeskommuner, sju høgskoler/universitet og 40 kommuner, samt statlige etater. Helsedirektoratet har bidratt med tilskuddsmidler for å belyse tematikken stedsutvikling og gode lokalsamfunn, livskvalitet og trivsel.

Ønsker større forståelse for helheten i bærekraftbegrepet

Vi får ikke et bærekraftig samfunn bare ved å redusere forurensning. Det blir ikke bærekraft alene gjennom å sikre grønn verdiskapning. Det oppnås heller ikke utelukkende ved å skape helsefremmende lokalsamfunn . Vi må bli flinkere til å forstå og håndtere sammenhengene mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Det er denne helheten vi vil snakke om på planforumet den 7. desember. Det sier fungerende fylkesplansjef i Østfold, Linda Karlsen Duffy.

Østfoldinger leder europeisk studie

Høgskolen i Østfold og NMBU har en sentral rolle i en europeisk forskningsstudie som gjøres i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Europa. Forskningen skal kartlegge hvordan et utvalg av europeiske regioner samarbeider med akademiske miljøer i egen region om folkehelsespørsmål. Undersøkelsen skal resultere i en WHO rapport som utgis første halvår 2019.