Gode samfunn er kjennetegnet av trivsel og aktivitet i nærmiljøene, hvor innbyggerne stiller opp for hverandre og fellesskapet, og som engasjerer seg i frivillig virksomhet. Å være med i fritidsaktiviteter styrker andre ferdigheter enn de man får i skole og arbeid. Deltakelse i frivillige organisasjoner skaper muligheter for felles opplevelser, vennskap, identitet og sosiale ferdigheter.

Frivilligheten er i en viktig posisjon for å fremme sosiale nettverk og bidra til gode oppvekstsvilkår og nærmiljøer der barn og unge får god ballast som varer livet ut og som motvirker ensomhet og mangel på sosial støtte. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i bidrar til å bygge felleskap og redusere ensomhet. Frivilligheten skaper glede, trivsel, tilhørighet og fremmer helse.

Mennesker som er aktive i frivillige organisasjoner har bedre helse og er mer tilfredse med livet.

På denne bakgrunn satser Østfoldhelsa på frivillighet, og det er blant annet besluttet at fylkesplanen for Østfold skal styrke disse perspektivene. Har du innspill til hva vi bør fokusere på, send en mail til Hege Arnesen hegarn@ostfoldfk.no.

Les mer om frivillighets- og folkehelsearbeid i Østfoldhelsa her: