I Rømskog er det iferd med å bli opprettet en åtte kilometer lang kultursti med støtte fra Østfoldhelsa og Rømskog kommune.

Tukuelva kultursti er i ferd med å sluttstilles. Den nordlige delen av stien er nå opparbeidet langs hele ruta fra Gropa, fylkesdelet mellom Akershus og Østfold til Kvennbrua og fra Lokalbrua til Nord-Steinby camping. Sløyfa som skal tilrettelegges for alle, er under utforming. Det vil bli offisiell åpning av hele stien mai/juni 2017. Da skal stien også være merket i hht retningslinjer for det nasjonale turskilt- og merkeprosjektet.

Til sammen er det gjennomført flere hundre dugnadstimer for å rydde stien de siste to årene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med lag og foreninger i Rømskog, ble påbegynt i 2014 og fortsetter i 2016. Tukuelva renner parallelt med fylkesvei 21 fra kommunegrensa i nord, gjennom «sentrum» og ned mot Rømsjøen. Stien går i naturen, men nær riksvei 21 og etterhvert nær bebyggelse, ialt ca. 8 km. Rømskog har kun 400 m gang- og sykkelvei, og Tukuelva kultursti vil gi innbyggerne større muligheter til å ferdes trygt til fots gjennom nordre delen av bygda.

Skolen har hatt heldagsturer langs stien, det samme har SFO og barnehagen. Det holder til bever langs hele elva, så det er mye spennende å følge med på! En gapahuk kommer også opp med det første. Langs elva er det flere fornminner som vaskeplasser og elektrisitetsverk som skal skiltes med nyttig informasjon. Dette vil kunne være et utgangspunkt for trimgrupper, sosiale treff og kulturelle arrangement og være et viktig bidrag for den generelle folkehelsen. Stien knytter også sammen flere av de allerede eksisterende turstiene i kommunen.

Tukuelva kultursti er en av mange gode, lokale tiltak som har mottatt støtte fra de regionale folkehelsemidlene.

– Vi har lyst ut midler fordi det viktigste forebyggende og helsefremmende arbeidet skjer i kommunene. Det sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp. Hun forteller at et mål med ordningen er å igangsette konkrete tiltak som skal bedre folks helse. Tukuelva kultursti med sin sentrumsnære beliggenhet vil kunne føre til økt fysisk aktivitet blant innbyggerne, med kombinasjonen av naturopplevelse, fysisk aktivitet og kultur.