Andre nyheter

Tålmodighet gir resultater i Trøgstad

I 2014 var Østfold nasjonalt forsøksfylke på bruk av helsekonsekvensvurderinger i politiske saksfremlegg. Trøgstad var en av fem Østfold-kommuner som deltok, og kommunen har gode erfaringer med bruk av helsekonsekvensvurderinger. I forhold til i arealplanleggingen, så fant derimot forskere fra Høgskolen i Østfold stor motstand mot folkehelsetenking. Forklaringen var at planleggere mente det ikke inngikk i arbeidsinstruksen, og at de ikke så et behov for å vurdere mye av det samme som de uansett var lovpålagt å utrede. Masteroppgaven til Karoline Unnerud viser at tre år senere er dette i ferd med å snu.

Plan og oversiktsarbeidet i Østfold

Helseoversikt er et utviklingsarbeid som partnerskapet Østfoldhelsa samarbeidert om. En felles arbeidsgruppe arbeider nå med en mal som er basert på Helsedirektoratets veileder.

13 prosjekter ønsker fylkeskommunale folkehelsemidler for 2013

Tilsammen 13 ulike prosjekter har kommunene søkt Østfold fylkeskommune om tilskudd for  2013. Det er i år bevilget 0,9 mill kr til folkehelsetiltak i kommunene i Østfold. Midlene gis gjennom folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa. Det kom inn søknader fra 10 kommuner.

Lokal sosial segregering, en alvorlig utfordring

Levekårsundersøkelser i Fredrikstad og Sarpsborg viser alvorlige ulikheter mellom bydeler som kan bli selvforsterkende og vanskelig å reparere - hevder konstituert plansjef i Østfold fylkeskommune, Knut Ramtvedt på koordinatormøte 6. september i Askim.

Samarbeid om helseoversikt i Østfold

Helseoversikt og forhold som påvirker folkehelsen var i fokus på sist samling i folkehelsepartnerskapet. Her ble drøftet hvordan kommuner og fylkeskommune kan samarbeide best mulig om god folkehelseoversikt.