Strategier

Østfoldhelsa og helsefremmende strategier


Regional planstrategi for Østfold 2012 - 2015
Regional planstrategi skal beskrive utfordringene i Østfoldsamfunnet og prioritere hvordan disse skal møtes gjennom planleggingen. Regional planstrategi er et styringsverktøy pålagt fylkeskommunene gjennom plan- og bygningslov (2008). Regional planstrategi er fylkeskommunenes eneste lovpålagte plandokument som skal godkjennes av Regjeringen.

Den regionale planstrategien skal:

  • beskrive Østfoldsamfunnets status og utfordringer
  • kartlegge eksisterende virkemidler
  • prioritere planer for 4-årsperioden (plansystem)

Østfold fylkesting vedtok den 25.10.2012 "Regional planstrategi for Østfold".
Fylkestingets vedtak er gjengitt på side 2 i strategidokumentet. Strategien ble oversendt til departementet for godkjenning med henvisning til plan- og bygningslovens § 7-2 og siden godkjent.

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 - 2015 / 2024 er den planen Østfoldhelsa sitt styre har vedtatt at Østfoldhelsa skal jobbe for å realisere og legge til grunn for aktivitetsplaner og aktivitetsrapporteringer.

Planen bygger på 4 hovedtema: sunne, trygge, levende og rettferdige Østfold.

Hovedmål folkehelse: Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal bli ledende fylke for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Regional plan for Østfold, Østfold mot 2050 og alle fylkesdelplaner og regionale planer er i henhold til plan og bygningsloven førende for fylkeskommunen, alle kommuner og offentlige myndigheter i Østfold. Østfoldhelsa er opptatt av at kommunale planstrategier og kommuneplaner følger planlovens krav, at de har gode koblinger til regionalt planverk og god medvirkning fra allmenheten.                                       

Evalueringsnotat om Planstrategiarbeidet i kommunene i Østfold. Østfold analyse                v/Torodd Hauger

Østfoldkommunenes planstrategier har blikk for folkehelse - en oppsumering med folkehelsebriller på kommunenes planstrategier - Østfoldhelsa sitt styrearbeid med planstrategier      v/Gunnar Hjorthaug