Prosjektet ledes av planseksjonen i Østfold fylkeskommune. De etablerer veilednings- og koordineringsfunksjoner for en byutvikling i alle fylkets byer med sikte på utjamning av levekår og sosiale ulikheter i helse i bydeler med særskilte utfordringer. Eksempler på støttefunksjoner er analyser, kompetanseoppbygging, planarbeid og samordning av nasjonale virkemidler og konkrete tiltak.

Prosjektet fokuserer på likhet som grunnlag for økonomisk utvikling. Det bygger på dokumenterte tendenser til økte sosiale forskjeller i fylket. En forklaring til dette mønsteret er at de som flytter ut av fylket har høyere sosio-økonomisk status (målt etter utdanning, inntekt og arbeidstilknytning) enn dem som flytter inn.

En stor del av de innvandrere som kommer til Østfold kommer fra den ikke-vestlige verden. De har særskilte behov skal vi lykkes med å skape en god integrering og tilgang på arbeidsplasser. Det er tendenser til at grupper med lav sosioøkonomisk status slår seg ned i områder hvor det er lave bo-kostnader. Prosjektet tar sikte på å finne gode planvirkemidler for å øke bokvalitetene i disse områdene.

For mer informasjon, kontakt samfunnsplanlegger Knut Ramtvedt (91 37 77 82).