Planer, mål og strategier

Regionalt planverk er førende for all kommual planlegging Regional plan for Østfold, Østfold mot 2050 og alle fylkesdelplaner og regionale planer er i henhold til plan og bygningsloven førende for fylkeskommunen,

Regionalt planverk er førende for all kommual planlegging

Regional plan for Østfold, Østfold mot 2050 og alle fylkesdelplaner og regionale planer er i henhold til plan og bygningsloven førende for fylkeskommunen, alle kommuner og offentlige myndigheter i Østfold. Østfoldhelsa er opptatt av at kommunale planstrategier og kommuneplaner følger planlovens krav, at de har gode koblinger til regionalt planverk og god medvirkning fra allmenheten.

Forhold til nasjonal mål, folkehelse  og kommunal planlegging

Plan- og bygningsloven, lovens forma?lsparagraf (§3-1)omfatter 8 oppgaver hvor flere dekker helsefremmende arbeid. (Se lovkommentar til plandelen av ny pbl MD 1.7. 2009).
Ny plan- og bygningslov Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:
«fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til a? forebygge kriminalitet.» Jfr.pkt f. «fremme samfunnssikkerhet ved a? forebygge risiko for tap av liv, skade pa? helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» Jfr.pkt h.

Utfordringsdokument/helseoversiktsdokument skal foreligge ved oppstart av planstrategien:

I planlovens §10-1 heter det i avsnitt 2:«Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,….» I veileder til kommunal planstrategi heter det i kap. 5.3 »I de fleste kommuner vil det være nyttig å sammenstille eller gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som samfunn og organisasjon…»«I noen kommuner kan det være aktuelt å utarbeide et eget utfordringsdokument som grunnlag for den politiske diskusjon.» «I enkelte kommuner kan det være tilstrekkelig med en kort beskrivelse som en del av planstrategien».

Den nye folkehelseloven, som kom juni 2011 nr. 29 har krav til kommunene om skriftlig dokumentasjon på helseoversikt, helseutfordringer, vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Dette skriftlige dokumentet skal fremlegges i forbindelse med grunnlaget for planstrategien og skal være tilgjengelig for allmenheten. (Ny folkehelselov (§§5-6)).

I forskrift om oversikt over folkehelsen av 28.juni 2012 heter det:
§ 5 Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert
fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.
Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan og
bygningsloven §§ 7-1 og 10-1.
§ 8 Informasjon og medvirkning
Oversiktsdokument etter § 5 og folkehelseprofil etter § 6 skal være allment
tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner og befolkningen får tilgang til informasjon
som grunnlag for å medvirke i beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen.
Her er det også nyttig å se på merknadene til forskriften.

Gjeldende folkehelsemål og strategier for Østfold:

pdf

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 – 2015/ 2024 med

    Handlingsprogram 2012 – 2015

Samlet oversikt for Østfoldkommunenes gjeldende trafikksikkerhetsplaner:

pdf Østfoldkommunenes planer for trafikksikkerhet, 2012

Tidligere strategidokumenter i Østfoldhelsa:

pdf Østfoldhelsa 2006-2009 Strategier og Erfaringer

pdf Programbeskrivelse for Folkehelseprogrammet, 2001 – 2004

pdf Folkehelseplanen Livets Kvalitet, 2000 – 2003

pdf Samarbeidsavtale for partnerne i Folkehelseprogrammet, 1999 -2005