Økt mestring og mening for barn og unge i Østfold!

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. Østfold har større utfordringer enn resten av landet. Østfold er et av fem fylker som er valgt ut til å delta i den nasjonale satsningen på å fremme god psykisk helse for barn og unge. Til sammen er det planlagt å dele ut totalt 35 millioner i Østfold fordelt på fem år.

 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing som Helse- og omsorgsdepartementet har etablerert i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

Utjevning av sosiale forskjeller i barn og unges helse og livskvalitet er en sentral ambisjon i satsingen. Tiltakene skal nå brede grupper av barn og unge (universelle tiltak) på de arenaene hvor barn og unge naturlig oppholder seg.

I Østfold ønsker vi blant annet å satse på tiltak som øker robustheten og motstandskraften slik at flere barn og unge opplever mestring, mening og tilhørighet.

Det er viktig å sette ungdom i stand til å ta styring over eget liv ved å bygge videre på ressursene deres. Psykisk helse handler like mye om glede, humor og kjærlighet som det å mestre livsbelastninger og utfordringer. Det handler ikke om å være enten syk eller frisk, men om å håndtere livet. Arbeidet med å fremme god psykisk helse blant og unge i kommunene er viktig for å snu den negative trenden i Østfold.

Østfolds innsats skal gjennom dette folkehelseprogrammet bidra til at Østfoldkommunene inkluderer forhold som fremmer psykisk helse og rusmiddelforebygging i oversiktsarbeidet. Det skal gjøre kommunene bedre rustet til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme barn og unges psykiske helse.


Tiltak
Tiltakene som ble valgt ut til å delta i Mestring og mening i Østfold fra og med 2017 kan grovt deles inn i fire temaområder:

Livsmestring
• Askim: Robust ungdom
• Rakkestad: Livsmestring i skolen
• Østfold: Tankekraft – et livsmestringsprogram i de videregående skolene
• Fredrikstad: Mestring og mening på Fredrik II videregående skole
• Hobøl: Kjennskap

Møteplasser og fritidsarenaer
• Trøgstad: Trygt nærmiljø og trygg ungdom
• Fredrikstad: ABCD for barn og ungdom

Tverrfaglig samarbeid for å styrke barn og unge 
• Eidsberg: Trygge voksne og robuste barn
• Hvaler: Folkehelsesøster
• Fredrikstad: Trygge, tydelige, mestrende foreldre
• Fredrikstad: #Drømmefritid

Skolen som nærmiljøarena
• Moss: Fellesskapet
• Sarpsborg: Det gode hjemstedet
• Halden: Låby nærmiljøprosjekt
• Østfold fylkeskommune: Ung nærmiljøarena

Du kan lese mer om prosjektene på Østfold fylkeskommunes hjemmesider.

Du kan også laste ned pdf av brosjyren som omhandler Mestring og mening