Trøgstad – en foregangskommune i folkehelsearbeid

Nå som den nye Indre-kommunen i Østfold er i støpeskjeen, så har de en ressurs i sine rekker. Trøgstad kommune har de siste årene utviklet seg til å bli en foregangskommune i folkehelsearbeid.

– Selv har jeg bare vært folkehelsekoordinator i to års tid, men jeg ble overrasket over hvor innarbeidet folkehelse var i organisasjonen da jeg tiltrådte. Vår kommunalsjef Else Berit Baccouche hadde da sett viktigheten av og jobbet i lang tid for folkehelse i kommunen. Så da jeg tiltrådte var grunnarbeidet allerede lagt av henne. Jeg opplever derfor at kommunen både har et ønske om og en evne til å arbeide systematisk og tverrsektorielt med folkehelse. Det sier Linn Haraldstad, som også har bakgrunn som folkehelserådgiver i Akershus fylkeskommune.

Kommunalsjef Else Berit Baccouche trekkes frem som en svært sentral nøkkelperson i folkehelsearbeidet som kommunen har utviklet gjennom flere år.

Foto: Anette Alexandra Dey, Trøgstad kommune.

Markert seg nasjonalt
Trøgstad har da også vært nasjonal forsøkskommune på arbeid med helsekonsekvensvurderinger av politiske saker. Dette arbeidet skal sluttføres høsten 2018. Da vil folkehelse være sidestilt med økonomi og miljø i saksmalen kommunen bruker når de skriver politiske saker. I tillegg har kommunen vært en av fem Østfold-kommuner i det nasjonale prosjektet om helsefremmende lokalsamfunn, og de er for tiden også aktive med å følge opp tiltak som en del av det nye landsdekkende programmet om rus og psykisk helse.

– I disse dager så har vi også stort fokus på å jobbe med handlingsdelen til kommuneplanen. Alle virksomheter skal, i tillegg til å fylle ut handlingsplanen for egen virksomhet, også rapportere på hvordan de skal imøtekommet handlingsplanen for folkehelse. Vi har vært opptatt av å ikke fremmedgjøre folkehelse, men heller synliggjøre at mange av tiltakene som allerede gjennomføres i kommunen bidrar til å løfte folkehelsa, sier Haraldstad.

Hun påpeker at det ikke hadde vært mulig uten en ledelse som er genuint opptatt av en helsefremmende samfunnsutvikling.

– Jeg kan derfor med hånden på hjertet si at hos oss er ikke bare folkehelse fine ord, men faktisk en integrert del av alt vi arbeider med i kommunen. Ikke bare skal folkehelse inn som del av økonomi- og handlingsplanen for alle virksomheter, men dessuten skal det også rapporteres på fra alle relevante deler av organisasjonen i årsmeldingen. På den måten sikrer vi at det overordnede målet i kommuneplanen som handler om å styrke folkehelse følges opp på en god måte, sier Haraldstad.

Hun synes ikke det er trist at kommunen fra 2020 innlemmes i en langt større Indre-kommune. Da slås Trøgstad sammen med Hobøl, Eidsberg, Askim og Spydeberg.

– Jeg ser mange muligheter på folkehelseområdet i «nye Indre». Ikke minst så får vi et større fellesskap. Jeg har utrolig stor glede over samarbeidet med folkehelsekollegaene i de andre kommunene, og vi er nå i sluttfasen på en felles helseoversikt som vil danne en plattform for videre strategier. Men skal den nye kommunen bli god på folkehelsearbeid, så tror jeg det er helt avgjørende at vi klarer å opprettholde et godt nærmiljøarbeid samtidig som vi lykkes med å etterleve prinsippet om tverrsektorielt arbeid i vår nye organisasjon, sier hun.

Fylkets folkehelsesjef, Knut-Johan Rognlien, er en av de som har latt seg imponere over Trøgstad.

– Det kan ikke være mange kommuner på den størrelsen i landet som er så kompetente, gjennomtenkte og systematiske i sitt forebyggende og helsefremmende arbeid. De har vært en drivkraft i Østfold på mange felter og særlig de siste 5-6 årene. De har også lykkes med å satse mer på kommunens frivillighet. Vi snakker altså om en kommune som ikke bare har fått til et systematisk arbeid, men som også har de konkrete forebyggende og helsefremmende tiltakene på plass, sier han.

Om ikke det er nok, så hadde kommunen attpåtil Skjønhaug skole i sine rekker. De gjorde en så god jobb at Sparebankstiftelsen ønsket å spre erfaringene derfra til hele fylket. Det førte til støtte på 26,5 millioner kroner til Østfoldhelsa, som så langt dernest har avstedkommet tilskudd til vel 70 av fylkets 140 skoler.