Østfoldinger leder europeisk studie

Høgskolen i Østfold og NMBU har en sentral rolle i en europeisk forskningsstudie som gjøres i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Europa. Forskningen skal kartlegge hvordan et utvalg av europeiske regioner samarbeider med akademiske miljøer i egen region om folkehelsespørsmål. Undersøkelsen skal resultere i en WHO rapport som utgis første halvår 2019.

Undersøkelsen begynner i desember, og et spørreskjema skal sendes ut til 40 regioner som alle er medlemmer av WHOs Regions for Health Network.

– Grunnen til at studiet er aktuelt, er at samarbeid mellom regioner og akademiske miljøer er helt vesentlig for å løse kompliserte folkehelsespørsmål. Samtidig så vet vi at dette ofte er vanskelig å få til. Vi håper at arbeidet vårt kan bidra til å belyse hva som er suksesskriterier for å lykkes med å få til gode partnerskapsløsninger mellom disse. I tillegg vil vi se på hva som er eventuelle barrierer.

Det sier professor Camilla Ihlebæk, som hospiterer i seks måneder hos WHOs Europakontor for Investment for Health and Development i Venezia. Til vanlig er hun ansatt på NMBU, men hun er også professor II på Høgskolen i Østfold.

– Vi vil også foreta fokusgruppe-intervjuer med et utvalg av europeiske partnerskap. Her vil Østfoldhelsa være en case, da dette er et partnerskap som har samarbeidet med høgskoler og universiteter i mange år, sier høgskolelektor Jo Ese.

 Han tror resultatene fra arbeidet vil være av interesse for folkehelsemiljøet i Norge.

– Jeg deltok på nærmiljøkonferansen i Stavanger for ti dager siden, og der var denne problemstillingen stadig oppe. Mange opplever store utfordringer med å skape gode partnerskapsløsninger. Forhåpentligvis kan vi bidra til å skape større forståelse for hva dette skyldes, sier han. 

De to planlegger også å skrive artikler om forskningen, med sikte på å få de publisert i vitenskapelige tidsskrifter.