Kronikken

Statistikk om kvinners og menns helse – likheter og forskjeller

En gjennomgang av Helse- og levekårsstatistikken og Østfold Helseprofil 2011 viser at det eksisterer både likheter og ulikheter mellom kjønnene. Norske kvinner og menn vurderer egen helse ganske likt og dør stort sett av de samme årsakene. Imidlertid rapporterer flere kvinner enn menn sykdomsforekomst og symptomer. Bruken av helsetjenester viser at kvinner er mer syke og har behov for flere helsetjenester. Selv om en stor del av kvinners kontakter med helsevesenet kan sies å være svangerskapsrelatert, eller skyldes høy levealder, tegner trygdestatistikken et bilde av flere ulikheter enn likheter mellom kjønnene. På den annen side kan det se ut til at kvinner i større utstrekning enn menn forsøker å forebygge helseproblemer gjennom sunn livsførsel og bedre helsevaner. Medisinsk forskning har dokumentert at dette har en helsegevinst, og det er grunn til å tro at kvinners noe lengre levealder blant annet skyldes helsevaner. Dessuten viser trygdestatistikken at gradert uførhet er mer utbredt blant kvinner, og at tidsbegrenset uførestønad er en ordning som omfatter kvinner i større grad enn menn. Til tross for at det er flere kvinner enn menn som mottar uføreytelser, tyder disse forholdene på at det relativt sett er flere uføre kvinner enn menn som opprettholder sin tilknytning til arbeidsmarkedet. I praksis kan det bety at helseproblemene hos uføre kvinner er mindre enn hos uføre menn, og at det er større sannsynlighet for at kvinner kan rehabilitere arbeids- og inntektsevnen.

Les mer